Aalto yliopistolla uusi vaihe sisäilman tutkimuksessa

Aalto-yliopistossa on uusien professoreiden voimin alkanut uusi vaihe myös sisäilmastoon liittyvässä tutkimuksessa.

Aalto-yliopistossa äskettäin nimitettyjen uusien professoreiden, LVI_puolella Risto Kososen ja rakennuspuolella sisäympäristötekniikan professorin Heidi Salosen, tehtävänä voi kokea olevan korottaa Aalto entiseen tapaan johtavaksi yliopistoksi tutkimuksessa ja opetuksessa.

Tänä syksynä Aalto-yliopistossa on saatu aikaan rakennuspuolen maisteritutkintojen uudistus. Sen mukana opiskelijoiden ymmärrys ja tieto rakentamisesta, sen teoriasta ja käytännönkin asioista noussee entiselle korkealle tasolleen.

Mutta Aalto-yliopistolla on meneillään myös sisäilmastoon ja rakentamiseen liittyvää tutkimusta. Energiatekniikan laitoksella LVI-puolella rakennetaan uutta 6 x 4 x 4 metrin koehuonetta. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä.

  • Uusi tutkimustila mahdollistaa lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisujen kokeellisen tutkimisen, hanketta vetävä professori Risto Kosonen kertoo.

Professori Heidi Salosen johdolla ollaan tekemässä sisäilmastoon liittyvää tutkimusta, jonka rahoittaa Työsuojelurahasto. Kaksivuotisen hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 180 000 euroa.

Hankkeen nimi on ”Julkisten uudisrakennusten rakennusmateriaaliemissioiden vaikutukset koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun sekä emissioiden huomioiminen ilmanvaihdon mitoituksessa”.

Siinä selvitetään julkisten uudisrakennusten sisäilmaongelmien syitä sekä pintamateriaalien vaikutuksia mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun erilaisissa työympäristöissä ja kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa. Erityistarkastelussa ovat puurakenteiset ja puuta pintamateriaalina käyttävät uudiskohteet.

Tutkittavat rakennukset ovat kouluja, päiväkoteja ja toimistoja. Materiaalien emissioita ja vaikutuksia sisäilman laatuun selvitetään kenttä-, koerakennus- ja laboratoriotutkimuksilla. Tutkimuksissa tarkastellaan myös liimojen, lakkojen ja maalien sekä niiden sisältämien säilöntäaineiden vaikutuksia kokonaisemissioihin. Ilmanvaihdon määrä ja painesuhteet mitataan sekä todellinen henkilömäärä selvitetään. Käyttäjätyytyväisyyskyselyllä ja Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyllä selvitetään sisäympäristöongelman laajuutta ja ongelmapaikkoja rakennuksessa sekä työympäristöhaittoja ja -oireita.

Näiden uuteen tietoon perustuvien materiaaliratkaisujen avulla voidaan parantaa julkisten rakennusten työympäristöjä, edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä saavuttaa merkittäviä säästöjä kunnallisella ja kansallisella tasolla. Tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä kunnallisessa päätöksenteossa sekä julkisia rakennuksia suunniteltaessa.

Hankkeen tuloksia esitellään vuodesta 2016 alkaen tieteellisissä julkaisuissa, kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, alan kansallisissa lehdissä, hankkeeseen liittyvässä väitöskirjatyössä sekä vuoden 2018 alussa julkaistavassa loppuraportissa.

Tämän kirjoituksen lähteenä on ensimmäinen Aalto-yliopiston talotekniikan ja ekologisen rakentamisen uutiskirje. Seuraava ilmestyy keväällä.

Lisätietoja: taina.hyppola(at)aalto.fi.