Ammattilaisen merkki

Henkilösertifiointi merkistä selviää toimiala ja sen käytön yhteydessä on ilmoitettava sertifikaatin numero. Voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.vttexpertservices.fi.

Varsinkin kosteusongelmien hoidossa ja selvittämisessä on jo pitkään ollut tarvetta työnsuorittajan pätevyyden osoittamiseen. VTT:n antama henkilösertifikaatti on osoittanut toimivuutensa.

-VTT-henki lösert if ikaat t i auttaa alan ammattilaisia osoittamaan pätevyytensä ja tilaajaa varmistumaan tekijän osaamisesta, sanoo VTT Expert Services Oy:n henkilösertifi ointia hoitava tuotepäällikkö Lina Markelin-Rantala.

Markelin-Rantala kertoo, että pätevyyden osoittamiselle ja siitä varmistumiselle on yhä enenevässä määrin tarvetta. Sertifiointialueita on kymmenen, joista kullekin alueelle on luotu perusteet pätevyysvaatimuksille ja ammattitaidon ylläpidolle.

– Kullakin alueella toimintaa johtaa oma toimikunta, joka valvoo, asettaa pätevyys- ja koulutusvaatimukset sekä hyväksyy koulutuslaitokset. Yksi toimikunta hoitaa kaikkia märkätiloihin liittyviä pätevyyksiä, yksi rakennusten lämpökuvaajien tiiviyden mittaajien pätevyyksiä ja muuten kaikilla muilla alueilla on omat toimikuntansa. Toimikuntien puheenjohtajat muodostavat koko toimintaa ohjaavan johtokunnan.

Monenlaista pätevyyttä

VTT Henkilösertifiointi varmentaa, että henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa, esimerkiksi tehdä rakennusten lämpökuvauksia tai eris tää märkätiloja ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

– Samalla remontin tilaaja tai rakennusalan työnantaja varmistuu henkilön ammattitaidosta ja siitä, että ammattilainen toimii hyvän rakennustavan mukaisesti.

Henkilösertifikaatteja on tällä hetkellä voimassa yli 5600, joista märkätilojen vedeneristäjiä on valtaosa, eli noin 4700.

– Kaiken kaikkiaan henkilösertifikaatteja on myönnetty paljon enemmän, mutta ne eivät kaikki ole enää voimassa.

Sertifikaatin voimassaoloa seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Sertifikaatinhaltija on velvollinen raportoimaan tekemänsä työkohteet sekä osallistumaan mahdolliseen sääntöjen mukaiseen täydennyskoulutukseen.

Sertifikaatti edellyttää opiskelua ja osaamista

Sertifikaatin myöntämisen perusteena ovat osallistuminen osaamisvaatimusten pohjalta toteutettavaan valmentavaan koulutukseen sekä kirjallisen tentin ja näyttökokeen läpäiseminen. Hakijalta edellytetään myös soveltuvaa peruskoulutusta ja työkokemusta. Kullakin toimialalla on omat peruskoulutus- ja/tai työkokemusvaatimukset.

– Koko toiminta perustuu eurooppalaiseen standardiin SFS-EN ISO/ IEC 17024, joka määrittelee henkilösertifiointielimelle ja toiminnalle asetetut vaatimukset, joten toiminnassa noudatetaan yhteiseurooppalaisia käytäntöjä.

VTT Expert Services Oy on standardin mukainen henkilösertifikaatteja myöntävä laitos. Yhtiö kuuluu VTT Groupiin, joka on erotettu tutkimustoiminnasta, joka tapahtuu varsinaisen VTT:n puolella. Henkilösertifikaatin haltija saa kuvallisen VTT-henkilösertifikaattikortin. Kortti helpottaa henkilöpätevyyden osoittamisen ja tunnistamisen läpinäkyvyyttä.

– On muistettava, että sertifikaatti on henkilökohtainen, eikä yrityskohtainen. Se seuraa siis henkilöä hänen mahdollisesti vaihtaessaan työnantajaa.

Sertifikaatin haltija saa käyttöönsä myös sähköisen VTT-henkilösertifikaattimerkin, joka on tarkoitettu henkilösertifiointijärjestelmää koskevan viestinnän tueksi. Soikea VTThenkilösertifikaattimerkki sisältää VTT Expert Services Oy:n logon ja henkilösertifikaatin haltijan toimialan nimen. Merkin käytön yhteydessä on ilmoitettava sitä koskevan sertifikaatin numero.  

VTT henkilösertifioinnin ammattialat tällä hetkellä

  • Sertifioidut rakenteiden kosteuden mittaajat
  • Sertifioidut märkätilojen vedeneristäjät
  • Sertifioidut märkätilatöiden valvojat
  • Sertifioidut ohutlevykattoasentajat
  • Sertifioidut rakennusterveysasiantuntijat
  • Sertifioidut rakennusten lämpökuvaajat
  • Sertifioidut rakennusten tiiviyden mittaajat
  • Sertifioidut palokatkoasentajat
  • Sertifioidut asbesti- ja haitta-aineasiantuntijat (AHA -asiantuntijat)
  • Sertifioidut siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjät

Henkilösertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta

www.vttexpertservices.fi

 

TEKSTI Esko Kukkonen