Asunnon kaupan yhteydessä tehtävän rakennusteknisen kunnon arvioinnin laatuvaihtelut pienemmiksi

Suomessa tehdään vuosittain 15 000 – 18 000 pientalon kiinteistökauppaa. Karkeasti arvioiden asia koskettaa yli 30 000 perhettä vuosittain. Tehdessään todennäköisesti taloudellisesti elämänsä suurimman satsauksen ostaja haluaa kattavasti oikeaa tietoa rakennuksen kunnosta ostopäätöksensä pohjaksi. Myyjän toteuttaessa lain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan hän haluaa kertoa totuudenmukaisesti kaiken tietämänsä kiinteistön kunnosta ja välttää asuntokauppariitaa. Molempien on voitava luottaa ammattilaisiin, jotka heitä palvelevat kaupanteon yhteydessä.

FISEssä käynnistettiin toukokuussa 2018 hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kuntotarkastajien pätevyyden uudistaminen. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle toimintaympäristön keskeisten muutosten kartoittamisella. Selvitysten tulosten pohjalta tuotetaan kehitysehdotukset pätevyyskoulutuksiin sekä osaamis- ja pätevyysvaatimuksiin. Hankkeen laajassa projektiryhmässä on edustettuina mm. koulutusorganisaatioita, kuntotarkastusten tekijöitä sekä kiinteistövälittäjien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja omakotitalojen omistajien edunvalvontaliittoja.

Viime vuosina on voimakkaasti kehitetty (YM ja STM) rakennusten kosteusvaurion kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden osaamis- ja pätevyysvaatimuksia. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää rakennuksen kunnon arvioijien osaamisen ja pätevyyksien suhde niihin sekä tehdä esitys näiden välisistä tehtävänjaoista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Hankkeessa on mukana myös Rakennustieto Oy, jonka KH-ohjekorteissa on esitetty yleisesti hyväksytyt kuntotarkastuksen tilaaja- ja suoritusohjeet. Hankkeessa on tarkoitus esittää myös suositukset näiden uudistamiseksi pätevyyksien ja koulutusten osalta. Rakennustiedossa ohjekortit päivitetään heti, kun tarvittavaa tietoa on riittävästi saatavilla.

Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyyden uudistamisen lisäksi tavoitellaan alan toimijoiden vahvaa sitoutumista yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL ry) Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti välitysliikkeen tulee kertoa mahdollisuudesta teettää kuntotarkastus KH-ohjekortin mukaisesti. Välitysliike ei suosittele yksittäisiä kuntotarkastuksia tekeviä yrityksiä.

FISE ylläpitää kuntotarkastajan pätevyysrekisteriä. Pätevyysvaatimukset täyttävät henkilöt voivat hakea pätevyyttä, joka todetaan tarkoitukseen perustetussa riippumattomassa pätevyyslautakunnassa. Todetut, voimassa olevat pätevyydet näkyvät FISEn julkisessa pätevyysrekisterissä osoitteessa fise.fi/patevyysrekisteri/. Rekisterissä olevat tarkastajat sitoutuvat tekemään tarkastukset KH-ohjekortin mukaisesti.

FISEn pätevyydet kannustavat pätevöityneitä jatkuvaan oppimiseen. Pätevyys on voimassa seitsemän vuotta kerrallaan ja sen uusimisen yhteydessä hakija osoittaa kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Tavoitteena on koko kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen, asiantuntijaverkoston avulla ylläpidettävä helppokäyttöinen työkalu, jonka hyödyntäminen on vaivatonta ja luotettavaa.

Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen tavoitteet ovat linjassa Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan FISEn verkkosivuilla www.fise.fi.