Energiatodistukseen tulossa muutoksia

Ympäristöministeriö lähetti lokakuun alussa lausuntokierrokselle lakiesityksen, jossa esitetään muutoksia rakennusten energiatodistukseen. Esityksen mukaan todistusmenettelystä vapautettujen rakennusten määrää supistetaan.

Muutostarve johtuu siitä, että Euroopan komissio on todennut kansalliseen lainsäädäntöön tehtyjä poikkeuksia joiltain osin rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä vastaamattomaksi.

Lakiesityksen mukaan energiatodistusta kehitetään entistä käyttäjäystävällisemmäksi selkiyttämällä todistuksessa käytettyjä termejä ja lisäämällä tietoa rakennuksen energiankulutuksesta todistuksen ensimmäiselle sivulle. Lausunnot uudesta lakiesityksestä tulisi toimittaa ministeriöön 15.11.2015 mennessä.

Ministeriön tiedotteen mukaan energiatodistusta kehitetään edelleen osana käynnissä olevaa säädösvalmistelua, jolla pannaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen osalta. Tässä yhteydessä valmistellaan muutoksia uudisrakennusten energiatehokkuuden määritystapaan ja tarkastellaan energiamuotokertoimien lukuarvoja. Uudistus koskisi uusia energiatodistuksia, eli olemassa olevat todistukset ovat voimassa niissä merkittyyn voimassaolopäivään saakka.

Energiatodistusten hankkimisesta ja käyttämisestä kokonaan vapautettujen, tiettyihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen rakennusten tai rakennusten tilojen määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi. Todistusmenettelyn piiriin tulisivat uimahallit, jäähallit, lämmitetyt tai jäähdytetyt varastorakennukset, liikenteen rakennukset sekä rakennukseen liittyvät tai erilliset moottoriajoneuvosuojat. Myös puolustushallinnon käytössä olevat rakennukset tulisivat menettelyn piiriin.

Muutosta ei kuitenkaan ehdoteta koskemaan sellaisia rakennuksia, joihin tai joiden käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa. Väliaikaisiin rakennuksiin liittyvää poikkeusta ehdotetaan rajattavaksi siten, että energiatodistusmenettelystä vapautetaan vain sellaiset väliaikaiset rakennukset, joiden käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Todistus tarvitaan edelleen uusille rakennuksille, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä tai eräissä tapauksissa esille laittoa varten. Ehdotetut muutokset edellyttävät muutoksia myös rakennusten energiatodistustietojärjestelmään, kun energiatodistuksen rekisteröitävä tietosisältö muuttuu ja muutoksia tulee myös energiatodistusten julkiseen tietopalveluun.

Lausuntoja luonnoksesta voi antaa viimeistään 15.11.2015. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2016 eräin siirtymäjärjestelyin.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi): Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ja ympäristöneuvos Maarit Haakana, yhteys: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi