Hallitukselta kärkihanke myös asumisterveyden puolelle

Suomen tasavallan nykyinen hallitus on tehnyt monta säästöpäätöstä, joilla on mm. vähennetty tutkimusta eri aloilta, näin myös sisäilmastotutkimuksen kohdalla. Vastineeksi on hallitus nostanut esille muutamia kärkihankkeiksi nimittämiään hankkeita, joilla pyritään hakemaan keskitetysti ratkaisuja yhteiskunnan tärkeimpiin ja kiireellisiin toimiin.

Eräs tällainen sosiaali- ja terveysministeriön puolelta johdettava hanke pyrkii edistämään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentämään eriarvoisuutta. Siinä korostetaan terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja vahvistetaan mielenterveyttä jokaisen suomalaisen arjessa sekä loivennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja. Osana hanketta viedään eteenpäin myös rakennusterveysohjelmaa.

Ministeriön mukaan hankkeen mukana arkiympäristöjä uudistetaan siten, että kaikki saavat lähiympäristössään ja työpaikoilla paremmat mahdollisuudet terveellisiin elämäntapoihin. Ihmiset otetaan mukaan ratkaisujen löytämiseen. Järjestöt ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani muutoksen tekemisessä. Ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä poikkihallinnollista työtä. Terveelliset elämäntavat arkipäiväistyvät. Säästöjä tästä syntyy työnantajille ja koko yhteiskunnalle.

Hankkeessa ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä, jonka avulla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen tulevat osaksi jokaisen hallinnonalan toimia ja lainsäädäntöä. Julkishallinto, järjestöt, yritykset, työpaikat ja kansalaiset luovat uusia tapoja toimia yhdessä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Terveellisiin ja sosiaalista hyvinvointia luoviin valintoihin kannustavat palvelu- ja investointi-innovaatiot lisääntyvät.

Tavoitteena on myös, että toimijat kokeilevat yhteistyössä uudenlaisia tapoja tehdä asioita ja juurruttavat hyväksi havaittuja käytäntöjä. Kärkihankkeen toimenpiteet arvioidaan, ja vaikuttaviksi havaitut käytännöt otetaan käyttöön ja levitetään.

Uusia toimenpidekokonaisuuksia

Hallitus on linjannut keskeiset pitkän aikavälin hyvinvointi- ja terveyspoliittiset tavoitteet, jotka tarkentavat hallitusohjelmaa. Nämä kootaan Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 ja Työterveys 2025 ­toimenpidekokonaisuuksiin. Näihin sisältyvät myös mielenterveyden edistäminen sekä toimenpidekokonaisuus, jolla vähennetään työelämän psykososiaalista kuormitusta.

Samalla käynnistetään rakennusterveysohjelma. Ensimmäisessä vaiheessa siinä tehdään tutkimus- ja selvityshankkeita, joiden pohjalta kehitetään hyviä toimintamalleja. Toimintamallit lisäävät ymmärrystä rakennusterveydestä ja niiden avulla parannetaan nykyisiä käytäntöjä, jotka liittyvät rakennusten tutkimiseen, potilaiden hoitoon, terveyshaittojen poistamiseen, viranomaisyhteistyöhön sekä viestintään.

Rakennusterveysohjelmassa pyritään luomaan uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli. Osana mallintamista hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä valitsee kärkihankkeet, joista vastuuministeriöt ja sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat yhdessä vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuteen sekä tunnistavat mahdollisuudet vaihtoehtoisiin toimiin. Kärkihankkeiden valmisteleva toiminta on jo aloitettu. Vielä tämän vuoden aikana hyväksytään valtioneuvoston tasolla hankkeiden tarkemmat suunnitelmat ja toimintakokonaisuudet. Valmiit uudet toimintamallit tulee saada käyttöön vuonna 2019. Rakennusterveyden osalta on kärkihankkeen kokonaiskustannusarvio tulevien kolmen vuoden osalta on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025

Työterveys 2025