Hankintalainsäädännön uudistaminen etenee


Yhtenä syynä rakennusvirheisiin ja sitä kautta myös kosteus- ja homeongelmiin on nähty myös hintaa korostava hankintalainsäädäntö. Asiaan on nyt puututtu myös EU:n taholta. EU:n uudet hankintadirektiivit tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan viimeistään 18.4.2016. Suomen kansallisen lainsäädännön kokonaisuudistusta varten asetetun valmisteluryhmän mietintö on valmistunut ja lausuntokierros on käynnissä.

Tavoitteena on uudistaa hankintalainsäädäntöä, jotta esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioiminen hankinnoissa helpottuisi. Jatkossa voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi energiankulutus ja jopa päästöt ympäristöön pelkän hankintahinnan sijaan.

Olennainen yksityiskohta on kansallisten kynnysarvojen nostaminen. Tavara-ja palveluhankinnassa kilpailuttamisen kansallisen kynnysarvon ehdotetaan kaksinkertaistuvan nykyiseen verrattuna. Rakennusurakan osalta kansallisen kynnysarvon ehdotetaan pysyvän ennallaan 150 000 eurossa. Sen sijaan palveluja koskevien käyttöoikeussopimusten kynnysarvo nousisi 500 000 euroon kuten myös käyttöoikeusurakoiden. Kynnysarvojen nostolla voidaan vähentää hallinnollisia kustannuksia.

Hankintadirektiivien tavoitteena on lisätä joustoa neuvottelumenettelyissä. Direktiivin mukaan neuvotteluja voidaan käydä aina, kun hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää markkinoilta suoraan löytyvillä ratkaisuilla tai bulkkituotteilla. Direktiivissä neuvottelujen kulkua on kuitenkin säännelty nykyistä tarkemmin. Neuvottelujen pohjaksi toimittajien tulisi muun muassa antaa alustava tarjous. Hankintayksikkö neuvottelee tämän jälkeen toimittajien kanssa hankinnasta, jonka jälkeen neuvottelut päätetään. Sen jälkeen hankintayksikkö pyytää vielä erillisellä lopullisella tarjouspyynnöllä lopullisia tarjouksia.

Julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan kansallisen lainsäädännön kokonaisuudistusta varten asetetun valmisteluryhmän mietintö on valmistunut. Lausunnon tästä mietinnöstä voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset sähköisesti osoitteessa: lausuntopalvelu.fi. Lausunnolle on annettava 6.7. mennessä.

 

Lausuntopohja löytyy osoitteesta:

https://www.tem.fi/files/42938/Lausuntopyynnon_taustatiedot.pdf

 

Mietintö löytyy osoitteesta:

https://www.tem.fi/files/42893/TEMjul_37_2015_web_13052015.pdf