Hometalokiistojen oikeuskäsittelyssä tehtiin merkittävä korkeimman oikeuden tulkinta

Monet kosteus- ja hometalojen riidat ovat menneet oikeuskäsittelyyn ja aiheuttaneet siten huomattavia lisäkustannuksia varsinkin, jos asia on viety korkeampiin oikeusasteisiin. Asiantuntijat korostavatkin asioiden sopimista muulla tavoin, jos se vain on mahdollista.

Tässä tapauksessa, joka voi muuttaa oikeuskäytäntöjä, hometalon ostaja toi hovioikeuteen käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen löytyneitä uusia näyttöjä kosteus- ja homevaurioista. Hovioikeus oli hylännyt ne alkuperäisen kiistan laajentamisena, mutta korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että tapausta on harkittava uudelleen koko näytön pohjalta. Tämä saattaa muuttaa hometaloja koskevien oikeusjuttujen ratkaisuja ja prosesseja merkittävästi.

Käräjäoikeus päätyi hinnanalennukseen

A oli ostanut B:n jakamattoman kuolinpesän osakkailta asuinkiinteistön 95 000 euron kauppahintaan. A vaati käräjäoikeudessa nostamassaan kanteessa, että kysymyksessä oleva kiinteistökauppa puretaan, koska asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli niistä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton. Lisäksi rakennuksessa oli useita rakenteellisia virheitä ja puutteita. Osakkaat vaativat, että kanne hylätään perusteettomana. Käräjäoikeus katsoi vain osan A:n vetoamista virheistä näytetyiksi ja hylkäsi kaupan purkua koskevan vaatimuksen. Asuinrakennuksen korjauskustannuksista ja virheellisen kiinteistön arvosta esitetyn selvityksen perusteella käräjäoikeus päätyi siihen, että virheellisen kiinteistön arvo oli ollut kaupantekohetkellä 70 000 euroa. Osakkaiden korjauskustannuksista A:lle jo maksamat 9 772,13 euroa huomioon ottaen käräjäoikeus velvoitti osakkaat suorittamaan A:lle hinnanalennusta 15 227,87 euroa sekä vahingonkorvausta vahingon määrittämisestä aiheutuneista kustannuksista 3 718,01 euroa.

Myyjä valitti hovioikeuteen

Osakkaat valittivat hovioikeuteen ja vaativat, että A:n kanne hylätään kokonaan. A vaati vastauksessaan, että valitus hylätään perusteettomana. Vaatimuksensa tueksi A vetosi käräjäoikeudessa esittämiensä kanneperusteiden lisäksi uutena seikkana rakenteita asuinrakennuksen keittiön kohdalla käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen havaittuihin virheisiin ja pyysi saada esittää hovioikeudessa todistelua myös näistä virheistä.

Hovioikeus katsoi vastauksessa esitettyä uutta todistetta koskevassa käsittelyratkaisussaan, että A:n vastauksessaan hovioikeudelle vetoama uusi todiste koski rakennuksen keittiön lattian virhettä, josta ei ollut ollut kysymys käräjäoikeudessa ja josta osakkaiden valituksen perusteella ei ollut kysymys myöskään hovioikeudessa. Hovioikeus jätti uuden todisteen käsiteltävinä oleviin virheisiin nähden asiaan vaikuttamattomana huomioon ottamatta.

Hovioikeus alensi korvauksien määrää

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja vapautti osakkaat velvollisuudesta suorittaa A:lle hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Perusteluinaan hovioikeus lausui, että käräjäoikeuden tapa laskea hinnanalennuksen määrä oli lainmukainen, mutta hinnanalennus voitiin laskea myös korjauskustannusten perusteella. Asiassa oli selvitetty, että käräjäoikeuden toteamien virheiden korjauskustannukset olivat enintään 9 200 euroa. Kiinteistö oli siten saatettavissa toteennäytettyjen virheiden osalta sovitun mukaiseksi sanotulla rahamäärällä ja hovioikeus piti oikeana hinnanalennuksen määränä korjauskustannusten määrää.

Korkein oikeus kumosi tuomion ja palautti asian takaisin hovioikeuteen

Ostajalle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan A vaati, että hänen hovioikeudelle esittämänsä uusi todistelu ja siitä ilmenevä seikka otetaan huomioon, hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion varaan tai vaihtoehtoisesti palautetaan hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus katsoi, ettei hovioikeuden olisi tullut evätä A:lta oikeutta vedota asiassa vasta asian hovioikeuskäsittelyn aikana havaittuihin, väitettyihin virheisiin ja niitä koskevaan uuteen todisteluun. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella myös osakkaille A:n vastapuolina on varattava oikeus esittää näiden virheiden ja todistelun osalta vastatodistelua. Korkein oikeus toteaa, että asiassa annettavan ratkaisun tulee asian luonne huomioon ottaen perustua näytön kokonaisuutena huomioon ottavaan harkintaan.

Korkein oikeus kumosi tuomion ja asia palautettiin Turun hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

KKO:2017:10