Ilmansuodatinten luokitus meni kokonaan uusiksi

Sisäilman laadun kannalta ainakin hiukkaspitoisuuden osalta on olennaisen tärkeää, kuinka hyvin ulkoa tuleva ilma suodatetaan. Toinen vaihtoehto on ollut sisäilman puhdistaminen suodattamalla kierto- tai kierrätysilmaa. Molemmissa tapauksissa ilmansuodattimien kyky poistaa ilmaa pilaavia hiukkasmaisia epäpuhtauksia on hyvin tärkeä laadun vaikuttaja sekä laitteiston valintakriteeri.

Tähän asti on tavanomaisissa rakennuksissa riittänyt, että määritellään tuloilmasuodattimelle vaikka standardin EN 799 mukainen luokka F7. Silloin on Suomen oloissa katsottu suodatukseen olevan riittävää.

Mutta pian asiat ovat aivan toisin, sillä ilmansuodattimien testausta koskeva standardi EN 779 korvautuu uudella SFS-EN-ISO 16890 -standardilla. Uudessa ISO 16890 -standardissa lähtökohtana on yhdistää amerikkalainen ASHRAE 52.2 sekä nykyisin käytössä ollut eurooppalainen SFS-EN 779 -standardi. Uudessa standardissa luokitteluperiaatteet muuttuvat olennaisesti ja asian hoito ja suodattimen erotuskyvyn määrittely muuttuvat.

Standardi on nyt hyväksytty ja se julkaistiin viime vuoden lopulla. Suomessa tärkeimmällä suodatintestien tekijällä VTT Expert Servicellä on uuden standardin mukaiset laboratorion muutostyöt käynnissä akkreditoinnin anomista varten. He ovat pian testivalmiudessa. Myös suodatinten valmistajat ovat valmiina.

Mikä muuttuu?

Suodatinstandardi muuttuu aivan ratkaisevasti. Uudessa ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse. Uudessa luokittelussa tarkastellaan koko hiukkaskokoaluetta eikä vain nyt käytettyä 0,4µm hiukkaskokoa. ISO Coarse -karkeasuodattimille annetaan vain testipölyllä määritetty punnituserotusaste.

Standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM) arvot. Suodatinvalinta tulee siis enemmän paikallisten olosuhteiden mukaiseksi.

Asiantuntijoiden antamien tietojen mukaan uudessa standardissa on paljon uusia ratkaisuja:.

-Testiaerosolit DEHS (0,3-1 µm), KCl (1-10 µm) muuttuvat

-Varauksenpoistokäsittely tehdään kokonaiselle suodattimelle

-Testipöly vaihtuu ASHRAE-pölystä ISO A2 -pölyyn (ISO 12103-1)

– Testipölypitoisuus muuttuu 70 mg/m³ -> 140 mg/m³

– Testipölykuormitus ei ole pakollinen ePM luokille, mutta Eurovent-energiatehokkuusluokitus tulee perustumaan tähän

-Testikuormitus tehdään varauksenpoistokäsitellylle suodattimelle

 

Suodatinten valinta monimutkaistuu

Suodatinten puhdistuskyvyn luokitus muuttuu siis täysin. Uusi standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM) arvot. Oikean suodattimien valintaan tulee näin merkittävästi nykyistä tarkempia lähtötietoja.

Uudessa SFS-EN ISO 16890 -standardissa suodattimet luokitellaan neljään pääluokkaan (ePM1, ePM2,5, ePM10 sekä ISO Coarse), verrattuna nykyiseen suodatinluokitukseen (G, M, F -luokat).

Valitun ePM luokan erotusaste on alkuerotusasteen ja varauksenpoistokäsitellyn erotusasteen keskiarvo, esimerkiksi ePM1 55% (minimissään 50 %), luokka-arvot 5 % välein, kertovat asiantuntijat. ISO Coarse luokassa ePM10 <50 %, luokka-arvo on punnituserotusasteen alkuarvo.

Uusi SFS-EN ISO 16890 standardi sisältää neljä eri osiota:

  • Air filters for general ventilation / Yleisilmanvaihdon ilmansuodattimet
  • Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter efficiency (ePM) / Osa 1: Tekniset määritelmät, vaatimukset ja hiukkasmaisen aineksen erotusasteeseen perustuva luokitusjärjestelmä (ePM)
  • Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance / Osa 2: Erotusasteen (hiukkaskokoluokittain) ja virtausvastuksen mittaaminen
  • Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test dust captured / Osa 3: Massaerotusasteen sekä testipölykuormituksesta aiheutuvan painehäviön määrittäminen
  • Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency / Osa 4: Käsittelymenetelmä minimierotusasteen määrittämiseen.

 

Uutta standardia (SFS EN ISO 16890) voi alkaa käyttää sen julkaisemisen jälkeen tämän vuoden aikana. Vanhan SFS-EN 779 standardin käyttäminen suodattimien testaukseen ja määrittelyyn on mahdollista vain vuoden 2018 alkuun. Siksi on tärkeää, että kaikki sisäilman laadun ja ilmanvaihtoilman suodatuksen kanssa tekemisissä olevat perehtyvät uuteen entistä vaativampaan standardiin.

Uusi standardi on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös uusissa viranomaissäädöksissä sekä sisäilmastoon liittyvässä luokituksessa. Yritämme saada uutta standardia ja sen vaikutuksia tarkemmin ja selkeämmin esittelevän artikkelin lehtemme uutiskirjeeseen mahdollisimman pian.

Lisätietoja antavat mm. asiantuntijat Kimmo Konkarikoski  www.metsta.fi  ja  Tero Jalkanen www.vttexpertservices.fi, ilmansuodattimet testaus sekä eri suodatinvalmistajien asiantuntijat.