Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin suunnitteluun

Uusi suomenkielinen oppikirja 

– Järjestelmien vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina ja tarvittiin uutta korkeakoulutasoista opiskelumateriaalia, tekniikan lisensiaatti, Esa Sandberg toteaa. Tekijöinä ovat alan johtavat asiantuntijat.

– Kirjan eri osat on suunnattu selkeästi eri kohderyhmille, tekniikan lisensiaatti Esa Sabdberg kertoo.

Yliopettaja, tekniikan lisensiaatti, Esa Sandberg on vastannut kirjan kokoamisesta ja toimittamisesta. Kirjoitustyö aloitettiin kesällä 2013 ja kirjat valmistuvat loppukevään 2014 aikana.

– Kirjoitustyöryhmän jäseninä on kanssani toiminut yli 30 alan asiantuntijaa, Sandberg kertoo.

Aiemmin ovat olleet käytössä tähän asti lähinnä professori Olli Seppäsen kirjat Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto ja Ilmastoinnin suunnittelu. Näitä on täydentänyt Alpo Halme & Olli Seppäsen Ilmastoinnin äänitekniikka. Niiden julkaisemisesta on kulunut jo vuosia. Keväällä 2011 Markku Rantama teki Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytettävän opetusmateriaalin kartoituksen, jossa ilmeni tarve päivitetystä ilmastointialan suomenkielisestä kirjasta.

– Tein sen jälkeen Suomen LVIliiton toimeksiannosta alustavan suunnitelman teoksen sisällöstä ja toteutuksesta syksyllä 2012. Teos on nyt laadittu 2-osaisena kohderyhmien mukaan, Sandberg kertoo. Osa 1

Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät sisältää perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja rakennusten käytön asiantuntijoille, kuten rakennuttajille, arkkitehdeille, rakenne-, sähkö-, rakennusautomaatiosuunnittelijoille ja -urakoitsijoille, kiinteistöpidon ja huollon henkilöille, sisäilmaryhmille sekä opiskelijoille. Tässä osassa sisäilmastotekijöiden ja -tavoitteiden ilman laadun, lämpö- ja ääniolojen lisäksi esitetään myös sisäilmaston laboratorio- ja kenttämittausten suoritus.

Kosteuden merkitys ilmassa esitetään siinä laajuudessa, että lukija ymmärtää suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden eron, kastepiste- ja märkälämpötilan sekä entalpian merkityksen lämmityksen ja jäähdytyksen yhteydessä. Ilmavirran mitoitusperiaatteet käsittävät mitoituksen epäpuhtauksien, lämmön ja kosteuden poiston perusteella sekä julkaistujen ohjearvojen, Sisäilmastoluokituksen ja RakMK D2:n perusteella.

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmistä esitetään toimintaperiaatteet ja ominaisuudet.

Tavanomaisten kohteiden ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksien suunnittelusta esitetään esimerkkejä, kuten asuintalot, koulut, toimisto- ja liikerakennukset, palvelutalot ja teollisuushallit. Asunnot käsitellään tarkemmin myös mitoituksen osalta. Ilmastointikoneet sisältävät pienet ilmanvaihtokoneet, koteloidut ilmankäsittelykoneet ja toimintavalmiit konepaketit. Koneista, kanavista ja päätelaitteista kuvataan toimintaperiaatteet ja laitetyypit.

Jäähdytyslaitteissa kuvataan myös jäähdytysvesiverkostot ja maaperän käyttö jäähdytyksessä. Sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmät sisältävät järjestelmien toimintaperiaatteet ja laitteistot.

Tulevan kirjan kuvitusta.

Osa 2

Ilmastointilaitoksen mitoitus on jatkoa osalle 1, kertoo Sandberg ja sen tavoitteena on syventää osaamista ilmastointilaitosten suunnittelussa, urakoinnissa, huollossa ja käytössä, joten se on ensisijaisesti tarkoitettu talotekniikan asiantuntijoille ja opiskelijoille. Siinä ilmastointilaitoksen suunnittelun ja mitoituksen prosessi, ilmastointijärjestelmän valinta ja eri osa-alueiden merkitys kuvataan heti alussa.

Sisäilman laadun ja lämpöolojen laskennassa lähtökohtana on taseajattelu huoneessa. Mukana on esimerkkejä pysyvyystilanteen ja aikariippuvan tilanteen laskentamalleista, CFD -laskennan periaatteista sekä merkkiainemittauksista. Tehon- ja energiatarpeen laskenta opastetaan huone- ja rakennussimuloinnilla uusien rakentamismääräysten mukaisesti. Elinkaarilaskennasta esitetään tavoitteet, laskentaperiaatteet ja esimerkkejä. Lisäksi kuvataan kestävän kehityksen luokituksia.

Järjestelmäteknisessä mitoituksessa on ilmajärjestelmien sekä ilma-vesijär jestelmien suunnittelu automaatiolaitteineen. Laitostekninen suunnittelu käsittää tuloilma- ja poistoilmakoneiden jaon eri tiloille, konehuoneisiin, roiloihin, palotekniikkaan, savunpoistoon, eristyksiin sekä ulko- ja poistoilmalaitteiden sijoitteluun liittyvät asiat. Tavanomaisten kohteiden suunnittelun mitoituksesta esitetään esimerkkejä, kuten koulut, toimisto- ja liikerakennukset ja palvelutalot.

Ilmastointiprosesseista esitellään perusprosessit ja niiden tyypillisiä yhdistelmiä, myös teollisuussovelluksiin. Koneisiin liittyvät mitoitukset sisältävät puhaltimien, koneosien kuten pattereiden, lämmön talteenottolaitteiden, ilmasuodattimien ja äänenvaimentimien valinnan.

Tilailmastoinnin osuudessa kuvataan myös lämmön ja epäpuhtauksien tehokkuuden vaikutus tilan ilmavirran laskennassa. Jäähdytyslaitteet osa käsittää myös jäähdytysvesiverkostojen suunnittelun ja sähkö- ja rakennusautomaatio- osuudessa laaditaan ohjauspiirikaaviot, automaatiokaaviot ja pisteluettelot.

– Harjoitus- ja laskutehtävät ratkaisuineen on sijoitettu kirjan loppuosaan, kertoo Esa Sandberg. Kunkin pääotsikon alueelta tulee 3-5 tehtävää, yhteensä noin kappaletta.  

Kirjat tulevat myyntiin loppukeväästä. Kustantajana on Talotekniikka-Julkaisut Oy.

TEKSTI Esko Kukkonen