KIRA-digi jatkaa vauhdilla

Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

KIRA-digi tarjoaa rahoitusta kokeiluille, jotka edistävät rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota. Tavoitteena on vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta, mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaaminen sekä standardien ratkaisujen sovittaminen käytäntöön. Kokeiluhankkeita tuetaan valtionavustuksena. Hankkeille myönnettävä tuki voi olla enintään 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Haussa nopeita ja konkreettisia hankkeita

Kokeilulla tarkoitetaan idean tai ratkaisun rajattua nopeaa käytännön kokeilua, jossa opitaan kannattaako ratkaisua lähteä kehittämään tai ottamaan käyttöön laajemmin. Hankkeissa tulee olla kyse erityisestä, rakennetun ympäristön tai rakentamisen digitalisaatioon liittyvästä kokeellisesta kehittämisestä sekä organisointiin ja prosesseihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta.

Kokeellista kehittämistä on esimerkiksi olemassa olevan tiedon ja taitojen hankkiminen, yhdistäminen, muokkaaminen ja käyttö tavoitteena kehittää uusia ja parannettuja tuotteita, prosesseja ja palveluja. Kokeellista kehittämistä voivat olla myös uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyypit, pilottihankkeet sekä testaukset pilottiympäristössä. Kokeilijoita voivat olla sekä yritykset että yhteisöt.

Tukea vain uusille hankkeille

Kokeiluohjelman soveltamisalana on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat. Toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon.

Viisi teemaa

Hankkeiden tulee toteuttaa jotakin ohjelman viidestä teemasta:

Tieto: Tiedon avaamiseen, tarjoamiseen, jalostamiseen tai hyödyntämiseen liittyvät elinkaarenaikaiset uudet mahdollisuudet ja esteiden poistaminen esimerkiksi linkitetyn datan tai datan avaamisen kautta.

Palvelut: Asiakasarvon lisääminen ja prosessien virtaviivaistaminen alan ekosysteemissä uusien ja olemassa olevien digitaalisten palvelujen avulla.

Vakiointi: Yhteen toimivien standardien, tietomallien, sanaston, nimikkeistön tai tehtäväluetteloiden tarjoamat elinkaarenaikaiset mahdollisuudet esimerkiksi prosessien, menettelyiden, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.

Asioiden/Esineiden Internet: Kokeiluissa yhdistetään esimerkiksi elinkaarivaiheita, laitteita, liikkumista, tietolähteitä ja virtuaalimaailmaa sekä palveluratkaisuja uudella tavalla.

Toimintamalli: Kokeilut ravistelevat elinkaarenaikaisia toimintamalleja ja etsivät uusia ratkaisuja ja käytäntöjä digiajan mahdollistamilla keinoilla ja periaatteilla.

Hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä

Hakemukset arvioi eri organisaatioiden asiantuntijoista koostuva riippumaton arviointiryhmä ja KIRA-digi -hankkeen ohjausryhmä. Tuettavista hankkeista päätettäessä otetaan huomioon hankkeille asetettujen perusedellytysten lisäksi seuraavat arviointikriteerit:

Toteuttamiskelpoisuus: Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Vaikuttavuus: Hanke liittyy rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen tai mahdollistaa muita, vaikuttavuuden kannalta merkittäviä ratkaisuja, hanke tukee Kansallisen palveluväylän käyttöä.

Saatavuus, avoimuus: Kokeilutoiminnassa käytetään soveltuvin osin avoimia, olemassa olevia kokeiluympäristöjä, avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja hyödynnetään jo avattua dataa, hankkeen keskeiset ratkaisut ovat saatavilla avoimesti esimerkiksi verkossa avoindata.fi– ja kokeilevasuomi.fi -sivustoilla.

Ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus: Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty, tai siihen liittyy sellaisia elementtejä.

Haku- ja arviointiprosessiin sisältyvät myös etäyhteydellä toteutettavat hankkeiden lyhyet suulliset esittelyt, joiden suunniteltu ajankohta on 25.-26.9.2017. Jos hakemuksia saapuu hyvin runsaasti, aikataulusyistä ympäristöministeriö varaa oikeuden kutsua suullisiin esittelyihin vain arvioinnissa parhaiten menestyneet hakijat, joiden välillä päätös avustettavaksi valittavista hankkeista tehdään.

Lisätietoja KIRA-digi –hankkeesta ja kokeiluhankkeista antaa digipäällikkö Teemu Lehtinen, p. +358 40 456 6108 tai teemu.lehtinen(at)kiradigi.fi

Rahoitukseen, tukiohjelmaan ja kokeilujen raportointiin liittyviin kysymyksiin vastaa projektipäällikkö Virve Hokkanen, ympäristöministeriö p. +358 29 525 0087 tai virve.hokkanen(at)ym.fi