Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausopas on lausunnolla

Ministeriöstä kerrotaan, että oppaan tarkoituksena on helpottaa löytämään toimivat ratkaisut kosteuden ja homeen aiheuttamien ongelmien korjaamiseen. Oppaassa esitetään periaatteita koko korjaushankkeen hallitsemiselle ja siinä käydään läpi hankkeen kulkua, suunnitelmien sisältöä, korjaustavan valintaa sekä työmaavaiheen olosuhteiden hallintaa ja laadunvarmistusta. Oppaassa esitetään myös esimerkkejä rakennusosittaisille korjausvaihtoehdoille. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa nyt olla aktiivisia, jotta käyttöön saadaan mahdollisimman pätevä opas.

Vanhasta ei tarvitse tehdä uutta vastaavaa

Ministeriöstä myös korostetaan, että periaatteessa korjausten tavoitteena on tehdä rakennuksesta terveellinen ja turvallinen sekä muuttaa korjattavat rakenteet rakennusfysikaalisesti toimiviksi eli palauttaa rakennus terveelliseksi ja turvalliseksi sekä teknisesti käyttötarkoitustaan palvelevaan kuntoon. Vanhasta rakennuksesta ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä ominaisuuksiltaan uutta vastaavaa rakennusta. Korjaustyön perusperiaatteena on, että joko vaurioituneet materiaalit ja muut epäpuhtauslähteet poistetaan tai epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estetään. Lisäksi rakennusosat ja talotekniset järjestelmät korjataan siten, etteivät vauriot uusiudu.

Uuden kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjausoppaan on tarkoitus toimia perusteoksena kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjaushankkeen hallitulle läpiviennille ja korjaussuunnittelulle. Opasta voidaan tietenkin käyttää myös opetuksessa.

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2016 kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaukseen keskittyneen oppaan niin sanotun Ympäristöopas 29 päivityksen. Päivitystyöllä on ollut tarkoitus näin ajanmukaistaa vuodelta 1997 oleva vanha opas. Oppaan päivitys on jatkoa vuonna 2016 valmistuneen Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan päivitykselle.

Oppaaseen tulee useita selventäviä liitteitä

Oppaan runkoteksti esittää periaatteita koko korjaushankkeen hallitsemiselle. Siihen kuuluvat hankkeen kulku, suunnitelmien sisältö, korjaustavan valinta sekä työmaavaiheen olosuhteiden hallinta ja laadunvarmistus. Oppaan liitteeseen on viety rakennusosittaisten korjausvaihtoehtojen esitykset piirustuksineen. Liitteet toimivat suunnittelijalle esimerkkinä korjaustapojen toteutuksesta, mutta ne eivät ole valmiita, kopioitavia detaljeja, vaan jokainen menetelmä vaatii tapauskohtaisen suunnitelman toteutusta varten. Tekstissä on myös viittauksia erilaisiin lähteisiin, jotka yhdenmukaisestaan ja/tai korjataan taittovaiheessa. Oppaaseen etsitään vielä myös havainnollistavia valokuvia nyt esitettyjen tai vielä puuttuvien valokuvien tilalle.

Opasluonnoksen suuren sivumäärän (yhteensä 429 s.) vuoksi oppaan varsinaiset luvut ja liitteet, yhteensä 10 kappaletta, ovat ladattavina lausuntopalvelussa omina tiedostoinaan.

Lausunnon voi antaa lausuntopalvelussa.

Asiaa ministeriössä hoitaa yli-insinööri Katja Outinen.