M1-luokitusta uudistetaan

M1-luokituskriteereitä uudistetaan, mutta aiemmin suunniteltua M1+-luokkaa ei tule. Päivitetty luokitus julkistetaan ensi syksynä. Myös KorjausRYLiin on tulossa uusia osia.

Rakennustiedon ylläpitämä ja Sisäilmayhdistyksen innovoima rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 on tänä vuonna ollut käytössä jo 20 vuotta. Luokitus on ollut menestys ja sen avulla sisäilman kemiallisten epäpuhtauksien pitoisuudet ovat Suomessa vähentyneet lähes kymmenesosaan aikaisemmasta.

Menestys on osoitus toimivasta yhteistyöstä tutkimuksen ja käytännön, tässä tapauksessa valmistavan teollisuuden ja kaupan välillä. Menestystä kuvaa se, että tällä hetkellä on 3042 eri tuotetta saanut M1-luokituksen. Suomessa voidaan siis rakentaa puhtaista M1-luokitelluista tuotteista. Tällä hetkellä seinäpintojen materiaaleja on luokiteltuna noin 2000 ja lattiapintojen materiaaleja noin 600.

Rakennustietosäätiön luokituksia valmisteleva ja niistä päättävä toimikunta PT17 päätti joulukuussa lähettää lausunnolle ehdotuksen M1-luokituskriteerien muuttamisesta. Erityisesti toimikunta halusi kommentteja uuden entistä kireämmän M1+-luokan tarpeellisuudesta. Uudessa kokouksessa helmikuussa toimikunta kuitenkin totesi jo tämän uuden M1+-luokan tarpeettomaksi.

Uudessa ehdotuksessa M1-luokituksen kriteerejä päivitetään, jotta voitaisiin hyödyntää uusinta tietoa ja menetelmiä päästöjen mittauksiin sekä seurata eurooppalaista kehitystä alalla. M1-luokituksen lähtötietoina on alusta lähtien käytetty voimassaolevia standardeja ja standardiluonnoksia.

M1-luokitus halutaan pitää selkeästi sisäilman laadun hallintaan liittyvänä luokitusjärjestelmänä. Ehdotus kuten muutakin tietoa luokituksesta löytyy Rakennustietosäätiön sivuilla www.rts.fi.

M1-luokan kriteerit tiukentuvat hieman

Toimikunnan kokouksessa helmikuussa päätettiin, että asia menee jatkovalmisteluun ja päätös siirtyy seuraavaan kokoukseen toukokuussa. Tähän mennessä saaduista lausunnoista voi jo päätellä, että M1-luokituksen päivitysehdotus on saanut pääasiassa myönteisen vastaanoton.

Lausunnolla olevassa ehdotuksessa esitettiin M1-luokan kriteerien lievää tiukentamista ottamalla mukaan tarkasteluun yhteiseurooppalaiset LCI-arvot ja puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC). Samalla M1-luokitusta muokataan yhteensopivaksi tulossa olevan emissioiden harmonisoidun testausmenetelmän ja eurooppalaisten arviointimenetelmien kanssa.

Toimikunta päätti jo saapuneiden lausuntojen perusteella, että uutta M1+-luokkaa ei sittenkään kannata ottaa käyttöön. M1-kriteerien kehitystyö jatkuu kevään kuluessa ja tavoitteena on julkistaa päivitetty M1-luokitus syksyllä 2016. Samalla pyritään saamaan luokituksen piiriin myös toimistotuolit, joiden päästöjen testaus on parhaillaan käynnissä Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa.

Asiaa hoitaa Rakennustietosäätiössä Laura Sariola (Laura.Sariola(at)rts.fi).

KorjausRYLiin uusia osia

Rakennustietosäätiö RTS pyytää myös lausuntoa KorjausRYL-julkaisun, Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -kokonaisuuden seuraavista luvuista: Ilmavirtojen mittaus, Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mittaus, LVV-järjestelmien röntgenkuvaukset, Sisäilman radonpitoisuuden mittaus ja Viemäreiden videokuvaus. Useimmat ovat siis sisäilmaston laadun kannalta tärkeitä toimenpiteitä.

Lausunnolla oleva aineisto tulee olemaan osa KorjausRYLiä, ja sen on hyväksynyt lausunnolle KorjausRYLin valvova toimikunta TK 349. Lausuntoaika päättyy helmikuun lopussa.

Luvuissa esitetään laatuvaatimukset tutkimuksille ja selvityksille, jotka tehdään korjausrakentamishankkeessa ennen rakentamisvaihetta. Kukin luku koskee yksittäistä tutkimusta tai selvitystä.

Luvut eivät ole työn suorittamisen ohjeita eivätkä ne ota kantaa selvitysten ja tutkimusten tulosten oikeellisuuteen. Lisäksi KorjausRYLissä tullaan esittämään vaatimukset kokonaisten rakennusosien, esimerkiksi julkisivujen sekä teknisten järjestelmien ja sisäilmaston kuntotutkimuksille. Yksittäisiä tutkimuksia ja mittauksia koskevat vaatimukset kytketään näihin laajempiin tutkimuskokonaisuuksiin.

Lisätietoja lausunnolla olevasta aineistosta ja KorjausRYListä saa osoitteessa: www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit