Miten avotoimistosta saadaan hyvä työympäristö

 Avotoimistosta tykätään ja ei tykätä. Niissä on todettu paljon epäkohtia; melua, hälyä, vetoa ja yksityisyyden puutetta. Avotoimisto tarjoaa kuitenkin monenlaiseen työntekoon hyvät ja toimivat puitteet. Viime aikoina on avotoimistojen olosuhteita tutkittu ja niiden tekniikkaa kehitetty muun muassa Työterveyslaitoksen TOTI-hankkeessa, jonka loppuseminaari pidetään Allergiatalolla 6.9.  Allergiatalolla Helsingissä.

 Monessa työtehtävässä avotoimistoratkaisut ovat osoittautuneet työympäristönä tehokkaiksi, mutta niissä koetaan usein haittoja, jotka huonontavat työviihtyisyyttä, kertoo dosentti Valtteri Hongisto Työterveyslaitokselta. Hän painottaa kuitenkin, että avotoimistojen työympäristön laatua voidaan nykyisin helposti parantaa, kun tunnistetaan ongelmat ja osataan hakea niihin oikeat ratkaisut. Työterveyslaitoksen tutkijat ovatkin hänen johdollaan laajassa TOTI-hankkeessa onnistuneet selvästi ja mitattavasti parantamaan tyytyväisyyttä työolosuhteisiin käytännön avotoimistoissa. Helsingissä ja Vaasassa tehdyissä käytännön avotoimiston muutostöissä raportoidaan saadun oleellinen parannus työtyytyväisyydessä.  Etenkin avotoimistojen haitallisen melun torjunnassa on saavutettu hyviä tuloksia. TOTI-hankkeen käytännön tuloksia esiteltiin useammassa esitelmässä laajasti kevään Sisäilmastoseminaarissa.

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta avotoimistosaneerauksesta kertoo Valtteri Hongisto Vaasassa sijaitsevan Telia Sonera Finland Oyj:n puhelinpalvelukeskuksen muutostöistä ja niistä saaduista kokemuksista ja tuloksista. Puhelinpalvelutyötä tehdään 90-luvulla käyttöön otetussa avotoimistossa. Työ on luonteeltaan pakkotahtista ja keskittymistä vaativaa ja läsnäolo työpisteessä on jatkuvaa taukoja lukuun ottamatta. Lähtötilanteessa henkilöstö valitti erityisesti melusta, lämpöoloista, tilan ahtaudesta ja yleisilmeen vanhanaikaisuudesta. Työnantaja arvioi myös sairauspoissaolojen määrän olevan hieman koholla verrattuna muihin toimipisteisiin. Yritys teki päätöksen investoida yksikön työolosuhteisiin. Investoinnit suunnattiin kalusteisiin, sisustukseen, taukotiloihin sekä avotilojen väljentämiseen.

Työtyytyväisyys olosuhteisiin parani oleellisesti

Muutostöissä panostettiin erityisesti avotoimiston haitallisen melun torjuntaan, kertoo Hongisto. Uudentyyppisillä sermeillä saatiinkin ääniolosuhteet oleellisesti paremmiksi. Puheääni kuuluu häiritsevästi noin puolet pienemmälle alueelle kuin aikaisemmin. Muut mitatut sisäilmastotekijät eivät muuttuneet muutosten aikana, mm. ilmanvaihto ja valaistus olivat koko ajan hyvät.

Työntekijöille tehtiin kysely tyytyväisyydestä työympäristöön ennen ja jälkeen muutostöiden.Tyytyväisyys parani tilastollisesti arvioiden merkittävästi, kertoo Valtteri Hongisto. Työympäristöön tyytymättömien osuus laski 35 prosentista jopa 2,5 prosenttiin. Vastaavasti tyytyväisten osuus nousi 30 prosentista 90 prosenttiin. Lähes kaikissa työympäristön haittatekijöissä havaittiin tilastollisesti merkitseviä parannuksia. Tärkeää oli se, että muutostyöt kohdistettiin juuri työntekijöiden epäkohdiksi kokemiin tekijöihin, korostaa Hongisto.  Muutoksen jälkeen myös oleellisesti pienempi osa henkilöstöstä koki sisäympäristöhaittojen vaikeuttavan työn suorittamista.

Paitsi akustisia oloja on TOTI-hankkeen käytännön osiossa tutkittu ja kohennettu myös muita sisäympäristön tekijöitä. Pääpaino on ollut jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmissä ja niiden säädössä sekä ilmanvaihdon parantamisessa. Niistä kerrottiin Sisäilmaseminaarin esitelmässä ”Avotoimistojen ilmastointi, lämpöolot ja ilman laatu TOTI-kenttäkohteissa”.  Sen mukaan ilman laatu oli niissä yleensä hyvä täyttäen S1 luokan vaatimukset. Vetoa saattoi esiintyä joskus. Ilmanvaihtolaitteiden toiminnassa ja säädöissä oli jossain määrin puutteita. Huonelämpötilat avokonttoreissa olivat melko korkeat, selvästi suosituksia korkeammat. Osasyynä varmaan oli se, että työntekijät pukeutuivat melko kevyeen vaatetukseen ja liikkuivat sittenkin aika vähän. Lämpötilat vastasivatkin näillä tiedoin laskettuja tavoitearvoja.

Lisätietoja: www.ttl.fi

Seminaarin ohjelma löytyy hankkeen sivuilta www.ttl.fi/toti.

Lisätietoja Soneran Vaasan tuloksista: Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos  ja Katri Siren-Vartiainen, Telia Sonera Finland Oyj

EK