Miten hallita asuinkerrostalojen sisälämpötiloja ilmaston muuttuessa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kesän 2018 hellejakso aiheutti 380 ennenaikaista kuolemaa. Jos tämä luku suhteutetaan palokuolemiin, joita on keskimäärin noin 80 vuodessa, hellejaksojen aiheuttamien kuolemien lukumäärää ei voida pitää pienenä. Helteiden terveyshaitat ja ennenaikaiset kuolemat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin, sillä nämä erityisryhmät viettävät suuren osan ajastaan sisällä, joko kotonaan tai hoitolaitoksissa.

Huomio lämpötilaan jo suunnitteluvaiheessa

Se hetki, jolloin rakennusten kesäsisälämpötilan hallintaan voidaan eniten vaikuttaa, on uuden rakennuksen suunnittelun alkuvaihe. Siksi vuodesta 2012 lähtien ympäristöministeriön antamiin energiamääräyksiin on sisältynyt vaatimus kesäsisälämpötilan tarkastelusta, joka on energiaselvityksessä edellytys luvan saamiselle.

Suunnittelun alkuvaiheessa voidaan vaikuttaa muun muassa rakennuksen suuntaukseen, ikkunoiden kokoon ja niiden auringon säteilyn läpäisyarvoihin sekä rakennuksen sisä- ja ulkopuoliseen aurinkosuojaukseen. Näillä kaikilla keinoilla on keskeinen merkitys kesäsisälämpötilan kannalta, ja kun ne otetaan huomioon, voidaan rakennuksen lämpötilan hallinta hoitaa energiatehokkaasti ja jopa ilman jäähdytysjärjestelmää.

Kuluttajien odotukset uusien rakennusten lämpötilan hallintaa kohtaan ovat kuitenkin kasvaneet. Energiamääräysten taso ei enää nykytilanteessa ole riittävä, joten asuinrakennusten viilennys ja jäähdytys ovat yleistymässä.

Kun asuntoja markkinoidaan jäähdytyksellä tai viilennyksellä varustettuna, uuden asunnon ostajalle ei ole aina selvää, mitä kesän ajan lämpötilan hallinnalta voi odottaa ja millä reunaehdoilla. Asuinrakennusten viilennyksen ja jäähdytyksen suunnittelu poikkeaa toimitilojen jäähdytyssuunnittelusta esimerkiksi lämpö- ja kosteuskuormien sekä käytettävissä olevien järjestelmäratkaisujen suhteen.

Opas sisälämpötilan tarkasteluun

Talonrakennusteollisuus ry:n teettämässä uudessa oppaassa on ohjeistettu tarkastelutapoja, jotka tukevat uusien asuinrakennusten kesän sisälämpötilojen ja jäähdytyksen suunnittelua. Oppaassa käsitellään lämpötilaan ja jäähdytystehon tarpeeseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä, kuten asunnon sisäistä lämpökuormaa ja ulkoilmaolosuhteita sekä niiden määrittämistä.

Oppaassa on esitetty kesäsisälämpötilan tarkastelutavat sekä energiamääräysten täyttämiselle astetuntien osalta että sisäilmastomääräysten osalta. Molemmista tarkastelutavoista on laadittu oppaaseen myös esimerkkiraportit sekä käsitelty näiden tapojen eroavaisuuksia. Oppaassa on myös esitetty esimerkkien avulla eri tekijöiden, kuten seinän U-arvon ja ulkoseinän heijastuskertoimen vaikutuksia kesän sisälämpötilojen hallintaan.

Mika Vuolle


Equa Simulation Finland Oy

Federica Marongiu


Equa Simulation Finland Oy