Päättäjille suunnattu homeopas ilmestyi

Kosteus- ja hometalkoot on äskettäin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa julkaissut ennen kaikkea kunnallisille päättäjille tarkoitetun Päättäjän homeoppaan. Siinä käsitellään homeongelmaa ja kannattavaa kiinteistönpitoa. Etenkin kuntien omistamissa kiinteistöissä on arvioitu oleva korjausvelkaa yhteensä yli viisi miljardia euroa. 

Kuntien kiinteistöjen korjausvelka on vuosien laiminlyöntien takia kasvanut todella suureksi ja nyt on viimein tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin asioiden saamiseksi paremmalle tolalle. Päättäjän homeopas antaa tähän hyviä valmiuksia ja siihen tutustuminen on tärkeää kaikille kuntien talouden kehityksestä huolehtiville. Samat säännöt korjausten merkityksestä ja korjausvelan välttämisen tärkeydestä koskettavat myös monia muitakin rakennuksia. Opasta voi siis suositella myös asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille.

Kuntien toimitiloissa arvioidaan olevan korjausvelkaa yhteensä yli viisi miljardia euroa. Kuntapäättäjät joutuvatkin yhä useammin ottamaan kantaa kuntien tilojen, kuten koulujen, päiväkotien, virastojen ja muiden rakennusten korjaamiseen. Päätökset ovat usein vaikeita: mitkä korjaukset ovat kiireellisimpiä, mistä hankkeisiin saadaan rahoitus, kuinka vastata kuntalaisten huoleen ja vaatimuksiin sekä miten saada korjaukset onnistumaan kerralla? Ja ennen kaikkea kuinka jatkuvasta ongelmakierteestä ja korjausvelasta päästään eroon, jotta kunnassa voidaan työskennellä, asua, opiskella ja hoitaa ihmisiä terveissä taloissa.

Vain kuusitoistasivuinen, helposti aukeava ja osaavasti kuvitettu päättäjän homeopas antaa päättäjille tietoa toimitilojen hallinnasta ja ylläpidosta kokonaisuutena sekä auttaa ymmärtämään rakennusten pitkän tähtäimen kunnossapidon ja sisäilmaongelmien välistä yhteyttä. Se auttaa ymmärtämään myös sisäilmaongelmien taustoja ja antaa neuvoja yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Akuuttien sisäilmaongelmien ratkaisemisen ohella opas pyrkii piirtämään myös suuntaviivat siihen, miten päättäjien viisaalla toiminnalla rakennusten ongelmia ja korjausvelkaa on mahdollista vähentää.

Kunnallispoliitikot päättävät viime kädessä toimenpiteistä ja resursseista, joita käytetään kunnan hallinnoimien rakennusten kunnon ja terveellisyyden turvaamiseksi.

Oppaan ovat laatineet yhteistoimin työryhmä; erityisasiantuntija, FT, RI Esko Korhonen, (aiemmin Kuntaliitossa, viime syksystä FCG Konsultointinissa), neuvotteleva virkamies, DI Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä, sekä kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö(2010-2014), TkT Juhani Pirinen, joka on nykyisin FCG Konsultoinnin palveluksessa.

Oppaan pääsisällön voi kiteyttää seuraaviin seitsemään kohtaan.

Päättäjänä voit vaikuttaa siihen, että:

1. kunnan rakennuskanta ja sen kunto on kartoitettu,

2. kunnalle on laadittu toimitilaohjelma ja rakennuksille pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat (PTS),

3.rakennuksille on laadittu huoltokirjat, niiden mukaisia huolto-ohjelmia noudatetaan ja kaikki osapuolet (myös käyttäjät) tuntevat niiden sisällöt ja omat vastuunsa,

4. kunnan talousarvioon on varattu riittävät määrärahat sekä rakennusten kuntoarviointiin että suunniteltujen korjausten oikea-aikaiseen toteuttamiseen,

5. rakennusinvestoinnin yhteydessä talousarvioon on varattu myös rakennuksen ylläpitoon riittävä määräraha,

6. kunnan omistamien rakennusten käyttäjien terveys ei vaarannu sisäilmaongelmien vuoksi,

7. kunnissa arvostetaan yhteisiä rakennuksia ja niiden ylläpitoa laaditun omistajapolitiikan mukaisesti.

 

Lisätietoa asiasta: