Painesuhteiden hallinta on yhä tärkeämpää hyvän sisäilmaston saavuttamiseksi

Energiatehokkuustavoitteiden kiristyessä rakennusten ilmatiiveys on parantunut merkittävästi 2000-luvun aikana. Rakennusten tiivistyessä paine-erojen hallinnasta on tullut yhä tärkeämpää. Nyt aiheeseen on saatu kolme uutta opasta.

Rakenteiden läpi kulkevat ilmavirtaukset saattavat kuljettaa rakenteisiin kosteutta ja sisäilmaan epäpuhtauksia. Rakennusten ulkovaipan ilmatiiveyteen on viimeisten vuosikymmenten aikana kiinnitetty paljon huomiota niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin.

Rakennusten ilmavirtoja ja painesuhteita seurataan nykyään enenevissä määrin. Painesuhteet määrittävät, miten ilmavirrat liikkuvat rakennuksessa. Ilmavirtojen hallintaan ja paine-eroihin vaikuttavat mm. tuuliolosuhteet, terminen paine-ero, ilmanvaihto, rakennuksen ilmatiiveys, rakennuksen käyttötarkoitus ja myös rakennuksen käyttäjät.

– Koska rakennuksen vaipan tiiveys on parantunut, paine-erojen hallinta ja ilmavirtojen tasapainon saavuttaminen voi olla toisinaan haastavaa ja aiheuttaa ongelmatilanteita, Juhani Hyvärinen Talotekninen teollisuus ja kauppa ry Taltekasta sanoo.

– Mittaustuloksiin liittyy myös aina mittausepävarmuutta, joka
pitäisi aina arvioida ennakkoon. Vastikään painesuhteiden hallintaan tuotetuilla ohjeilla pyritään vaikuttamaan mittausepävarmuuteen ja saada se mahdollisimman pieneksi, Hyvärinen tähdentää.

Ilmanvaihdon säädön yleisohje rakennusten paine-erojen hallintaan

Talteka julkaisi viime vuoden lopulla asuintaloja ja julkisia rakennuksia koskevan ohjeen Ilmanvaihdon säädön yleisohje rakennusten paine-erojen hallintaan. Tiiviit rakennukset. Ohjeen on kirjoittanut Lari Eskola A-Insinöörit Oy:stä.

Ohje on tarkoitettu avuksi tiiviiden rakennusten koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän säätämiseen. Ohjeessa esitetään suosituksia tavoiteltaville paine-eroille ja ohjeita säätötyön tekemiseen. Ensisijaisesti se
on suunnattu asuintalojen ja julkisten rakennusten koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän säätämistä varten, mutta opasta voidaan käyttää myös muiden rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien säätämiseen.

– Ohjeen tarkoituksena on parantaa ilmanvaihtojärjestelmien ja ilmavirtojen hallintaa rakennuksissa, lisätä tietoa ilmanvaihdon säätötyön haasteista ja helpottaa ilmanvaihdon säätötyötä. Tavoitteena olisi, että koko prosessi olisi
hallinnassa, Eskola selventää.

– Työ aiheen parissa jatkuu vastedeskin. Jatkossa tarvitaan ohjeistusta erityisesti ilmanvaihdon suunnittelijoille, mutta myös muille suunnittelualoille, tiedon jakamiseksi, Eskola sanoo.

Ilmavirtojen mittaus ja tasapainotus sisäilmaston kannalta tärkeää

Ilmavirtojen oikealla tasapainotustyöllä saadaan paitsi toimivia järjestelmiä myös hyvä sisäympäristö. Oikein toimiva ja hyvin tasapainotettu järjestelmä on myös energiatehokas.

– Ilmavirtojen mittaus- ja tasapainotustyö on ollut tähän asti aika näkymätöntä, eikä työhön ole ollut perusteellista koulutusta. Se on koettu perinteisesti ns. pakollisena pahana. Työhön on opittu kentällä kisälli–oppipoika-periaatteella, minkä vuoksi mittaus- ja tasapainotustyö on melko kirjavaa ja voi ilmanvaihdon ongelmien myötä johtaa jopa sisäilmaongelmiin, Antti Alanko ProBoreal Oy:stä kertoo.

Vuoden 2023 lopulla Talteka julkaisi Ilmavirtojen mittaus ja tasapainotus -oppaan. Opas katsottiin tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä rakennusten ilmanvaihdon tasapainotuksen suunnittelussa
ja itse tasapainotustyössä ei välttämättä osata ottaa riittävästi huomioon rakennuksen vaipparakenteen tiiveyttä. Mahdolliset toteutusvaiheen ongelmatilanteet olisi hyvä pystyä ennakoimaan ja esittämään niihin toimivat ratkaisut jo suunnittelun aikana.

– Oppaan tavoitteena on yhtenäistää työtapoja, parantaa ammattitaitoa ja kouluttaa alalle tulevia. Sen on tarkoitus toimia apuna tilaajien, suunnittelijoiden, laitevalmistajien, valvojien, urakoitsijoiden ja tasapainotustyötä tekevien välisessä keskustelussa – jotta puhuttaisiin samaa kieltä, Alanko selventää.

– Opas on hyvä mittaus- ja tasapainotustyön perusteos, mutta siinä ei mennä kovin syvällisesti kaikkiin osa-alueisiin. Se saa kuitenkin toivottavasti ajattelemaan ja kiinnostumaan sekä etsimään lisätietoa itse kiinnostavista osa-alueista. Oppaaseen voidaan myös viitata, kun on tarve perustella mm. tasapainotustyön edellytyksiä, olosuhde- ja aikatauluvaatimuksia, kustannuksia tai järjestelmän muutostarpeita, Alanko jatkaa.

Ilmavirtojen säädöt ja tarkastukset palvelurakennuksissa tilaajan näkökulmasta

Ilmavirtojen ja painesuhteiden säätämisestä palvelurakennuksissa ei ole suoraan velvoittavaa lainsäädäntöä.

– Ilmavirtojen ja järjestelmän puhtauden tarkastus suositellaan tehtäväksi vähintään 5 vuoden välein, jolloin arvioidaan säätö- ja puhdistustarve sekä ajankohta niille. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi joka tapauksessa puhdistaa ja säätää vähintään 10 vuoden välein riippumatta järjestelmän tyypistä ja käytöstä, Toni Lammi AFRY Finland Oy:stä toteaa.

– Mittaus- ja säätötyön sekä mahdollisten muiden järjestelmän toimivuutta parantavien muutosten tulisi arvioida aina tapauskohtaisesti. Onnistumisen edellytyksenä on laadukkaasti toteutettu lähtötilanneselvitys, jonka perusteella laaditaan säätösuunnitelma, Lammi jatkaa.

Alkuvuodesta 2024 julkaistu Motivan opas Ilmavirtojen säädöt ja tarkastukset palvelurakennuksissa täydentää kahta edellä mainittua opasta erityisesti tilaajan näkökulmasta jaantaa palvelukiinteistöjen omistajille ja hallinnoijille tietoa ja keinoja ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden tilaamiseen sekä ilmavirtojen ja painesuhteiden tarkastamiseen sekä seurantaan.

Oppaassa käsiteltävien asioiden avulla ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä tilaavat tahot voivat varmistaa hallinnoimiensa rakennusten energiatehokkuutta sekä sisäilman laadun olosuhteita.

– Opas on käytännönläheinen kiinteistönomistajille suunnattu opas. Se on tarkoitettu ensi sijassa käytössä oleville rakennuksille, mutta se soveltuu tietyiltä osin myös uudisrakentamiseen, Lammi selventää.

Kuvassa (vas.) Juhani Hyvärinen, Lari Eskola, Antti Alanko ja Toni Lammi.

FINVAC ry ja Talteka järjestivät 10.4.2024 aiheesta webinaarin Painesuhteiden hallinta tiiviissä rakennuksissa. Pääset tutustumaan webinaarin tallenteeseen ja esitysaineistoihin FINVACin verkkosivulta.

Teksti: Anna Merikari
Artikkelikuva: iStock