Rakennusala reagoi nopeasti

Rakennuksen osien ja rakennustarvikkeiden kastuminen ja kostuminen rakennustyön aikana on ollut esillä vuosia myös Kosteus- ja hometalkoissa ja on vaikuttanut siltä, että totuttuja käytäntöjä on vaikea muuttaa. Uudet vaatimukset saivat kuitenkin rakennusalan reagoimaan nopeasti ja suojaamaan työmaat.

Nyt rakennetaan ja korjataan yleisesti säältä, etenkin sateelta suojassa. Se on siis mahdollista eikä taida edes olla niin kallistakaan. Harvoin tapaa rakennusalalla näin nopeaa reagointia vaatimusten muutoksiin.

Asiaa varmasti joudutti se, että viime marraskuussa Helsingin rakennusvalvontavirasto antoi uuden monisivuisen ja perustavanluonteisen ohjeen rakentamisen kosteussuojauksista. Ohje oli valmisteltu yhdessä kaikkien suurimpien paikkakuntien rakennusvalvontojen kanssa ja on siksi levinnyt vaatimukseksi ja myös käytännöksi eri paikkakunnille ympäri Suomea.

Tässä ohjeessa kuvataan menettely, jolla rakennusvalvontaviranomainen voi osaltaan varmistua, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on riittävästi varautunut tai varautuu riittävästi sekä oikea-aikaisesti ja oikein kohdistetusti rakennusaikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen. Menettelyä sovelletaan uudisrakennushankkeissa sekä niissä korjaus- tai muutostöissä, joissa jossain rakentamisen vaiheessa rakennuksen sisäpuolisia osia tai suojaamattomia vaipan osia altistuu mahdolliselle ulkopuoliselle kosteudelle. Tällaisia korjaus- tai muutostöitä voivat olla esimerkiksi ullakkorakentaminen, julkisivun tai sen osan uusiminen, ikkunoiden vaihto tai muut vastaavat toimenpiteet.

Tämän menettelytapaohjeen soveltamisalueella olevissa hankkeissa rakennusvalvonta edellyttää, että lupahakemukseen liitetään selvitys rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkeen rakennustyön aikaiselle kosteudenhallinnalle asettamista tavoitteista sekä niistä toimenpiteistä ja voimavaroista, joilla ryhtyvä katsoo varmistavansa tavoitteiden saavuttamisen ja rakentamiselle määräyksissä asetettujen vaatimusten täyttymisen. Selvitys voi sisältyä hankkeen alustavaan kosteudenhallintasuunnitelmaan tai se voi olla erillinen, vain työmaan olosuhdesuojausta ja kuivumisen hallintaa koskeva selvitys.

Suojaus tuli myös asetukseen

Rakentamisen sääsuojaus on edennyt myös kansalliseen rakentamisen ohjaukseen, sillä siihen on nyttemmin ottanut kantaa myös uusi Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä. Asetus on annettu 12 päivänä maaliskuuta 2015 ja tuli voimaan tänä keväänä. Sen mukaan on rakennuksen korjaus- tai muutostyössä purku- ja suojaussuunnitelmaan tarvittaessa sisällyttävä tiedot muun muassa toimenpiteistä, joilla rakenteet, rakennusosat ja pinnat suojataan purkamisen ja rakentamisen aikana.

Kaikessa rakentamisessa tarvitaan asetuksen mukaan myös kosteudenhallintasuunnitelma, jonka on sisällettävä tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan. 

Teksti: Esko Kukkonen | Kuva: Otso Aunola