Rakennusmateriaalien sisäilmaemissioiden testauksen standardi on julkaistu suomeksi

Eurooppalainen standardi SFS-EN 16516 (julkaistu 17.10.2017) on nyt julkaistu suomeksi ja sitä käytetään testimenetelmänä muun muassa vapaaehtoisessa sisäilmaemissioiden M1-päästöluokituksessa. Standardi on suunnattu etenkin rakennustuotevalmistajille, testilaboratorioille ja tutkimuslaitoksille.

Standardissa määritellään horisontaalinen referenssitestimenetelmä määräyksissä säädeltyjen vaarallisten aineiden emissioiden määrittämiseen rakennustuotteista sisäilmaan. Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä esitettyjä, sisäilmaemissioihin liittyviä vaarallisia aineita. Standardi esittää myös summaparametrien, kuten TVOCien, määrittämisen.

Menetelmä soveltuu haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin ja erittäin haihtuviin aldehydeihin. Standardissa esitetään myös lisätietoja epäsuorista testimenetelmistä ja erittäin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämisestä.

SFS-EN 16516 on jo laajasti tunnustettu ja käytetty horisontaalinen testimenetelmä. Suomessa M1-päästöluokituksen lisäksi sitä käytetään sisäilmaemissioluokitusten testimenetelmänä useissa EU:n jäsenvaltioissa. Siihen on viitattu myös eri jäsenvaltioiden (esim. Ranska ja Saksa) sisäilmamääräyksissä, joissa on rakennustuotteisiin tai rakennusmateriaaleihin liittyviä emissioiden testausvaatimuksia.

Standardi, joka perustuu soveltuvin osin ISO 16000 -standardisarjaan, on kehitetty CEN:n teknisessä komiteassa TC 351 ”Assessment of release of dangerous substances from construction products. Siihen tullaan viittaamaan tulevaisuudessa harmonisoiduissa tuotestandardeissa (hEN) rakennustuotteiden vaarallisten aineiden sisäilmaemissioiden testausmenetelmänä. Vaikka tähän menee vielä useita vuosia, standardin hyödyntäminen yleisesti hyväksyttynä testimenetelmänä kannattaa aloittaa jo nyt.