Rakennussuunnittelun uudet pätevyysvaatimukset tulevat voimaan jo kesäkuussa

Rakentamisen laatuun kohdistetaan jatkuvaa arvostelua. Eräänä takeena laadulle on katsottu olevan erityisesti suunnittelijoiden ja rakentajien ammattitaito sekä pätevyys tehtäviinsä. Valtioneuvosto antoi viime kuussa uusia asetuksia ja ohjeita, jotka tulevat voimaan jo kesäkuun alussa.

Valtioneuvosto on osana rakentamista koskevien säädösten uudistusta hyväksynyt asetuksen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen. jokakoskee pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtäviä. 12.3.2015 hyväksytyillä asetuksilla tarkennetaan 1.9.2014 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jossa uudistettiin rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupamenetelmiä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Keskustelu uusista pätevyysvaatimuksista on ollut pitkään kiivaana vireillä, ja lopputulos on nyt kaikkien nähtävänä. Toivottavasti nyt tehdyllä uudistuksella on myönteinen vaikutus myös rakentamisen laadun paranemiseen, eikä uudistuksen läpivienti aiheuta ongelmia. 

Osaava suunnittelu on tärkeä laatutekijä

Hyvä ja osaava suunnittelu ja työnjohto ovat keskeisiä tekijöitä rakennushankkeen lopputuloksen laadun ja onnistumisen kannalta, kertoo uudistusta johtanut rakennusneuvos Aila Korpivaara-Hagman Ympäristöministeriöstä. Hänen mukaansa tehtävien jakaminen vaativuusluokkiin on hyvä apuväline kelpoisuuden arviointiin. Uudistuksessa rakennusvalvontaviranomaisella on arviointi- ja harkintavalta ja säätelyllä näin selkeät pelisäännöt ja yhtenäinen toimintatapa. Samalla sääntely selkiytyy, ja säännösten soveltamisesta tulee aiempaa ennakoitavampaa ja yhtenäisempää.

Rakentamista ohjaavan lain 120. pykälän mukaan suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vähäinen suunnittelutehtävä. Tämä vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella. Edellä mainittujen säädösten lisäksi voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin pykälän 2. momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.

Vaativuusluokat on tarkoin määritelty

Asetuksella määritellään Aila Korpivaara-Hagmanin mukaan tarkemmin, milloin rakennus ja sen eri suunnittelutehtävät ovat kussakin luokassa. Suunnittelijoiden on myös oltava luonnollisia henkilöitä. Asetusta täydentämään on annettu myös viisi ohjetta, jotka edistävät lain ja asetusten yhtenäistä soveltamista.

Tehtävien vaativuusluokitus ja suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuussääntely ovat keskeinen osa rakentamisen laatujärjestelmää. Vaativuusluokkien välisiä eroja on täsmennetty, jotta voidaan ennakoida, minkälaista asiantuntemusta ja kelpoisuutta kussakin tehtävässä vaaditaan. Asetuksessa säädetään suunnittelualoittain, milloin vaativuusluokka määritetään vähäiseksi, tavanomaiseksi, vaativaksi ja poikkeuksellisen vaativaksi. Edelleen valtaosa suunnittelutehtävistä määritetään tavanomaiseen tai vaativaan luokkaan. Näihin tehtäviin liittyvät kelpoisuudet on jo lainsäädännössä säilytetty ennallaan.  Vaativuusluokissa on eroteltu uudisrakentaminen ja korjaustyö.

Uudis- ja korjausrakentamiseen omat vaatimukset

Asetuksissa annetaan myös tarkempia säännöksiä lupa-asiakirjojen, suunnitelmien ja selvitysten laatimiseen sekä näiden toteuttamiseen rakennustyössä. Rakentamisesta ja valvonnasta on annettu myös erillinen ohje rakennushankkeeseen ryhtyvää tahoa, työnjohtajaa ja viranomaista koskevan sääntelyn soveltamisesta.  Uudistuksella korostetaan korjausrakentamisen erityispiirteiden huomioon ottamista suunnittelussa, rakennustyön johtamisessa ja viranomaisvalvonnassa.

Uudet asetukset tulevat voimaan jo 1.6.2015. Erillisillä asetuksilla kumotaan samalla vuodesta 2002 lähtien käytössä olleet ympäristöministeriön asetukset rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista (Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa A2) ja rakentamisen valvonnasta ja teknisestä tarkastuksesta (Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa A1).

Asetukset, ohjeet sekä niiden perustelumuistiot löytyvät ympäristöministeriön nettisivuilta

 

teksti: Esko Kukkonen