Rakennustuotteiden kansalliset ympäristöselosteet ovat valmiina

Rakennustuotteille on nyt myös kansalliset ympäristöselosteet. RTS:n EPD-ympäristöselosteet ovat kansainvälisiä luokituksia kevyempi ja yksinkertaisempi työkalu. Selosteen käytöstä ja yksityiskohdista järjestetään Rakennustietosäätiössä myös lanseeraustilaisuus 9.6.2016 kello 12.30.

Tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat muodostuneet tärkeäksi kriteeriksi rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä. RTS EPD -ympäristöseloste on siksi elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Ympäristöselosteen on tarkoitus auttaa rakennusurakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat muodostuneet tärkeäksi kriteeriksi rakennusmateriaaleja valittaessa.

Rakennusten ohjaus ja luokittelu kestävän kehityksen kriteerien täyttämiseksi on Suomessa pohjautunut pääosin kansainvälisiin luokituksiin. Ne, kuten yleisimmin käytetyt amerikkalainen LEED ja brittiläinen BREEAM, ovat kuitenkin kalliita ja raskaita käyttää. Niissä auktorisoitujen konsulttien merkitys on suuri.

Ulkomainen tausta ei myöskään tarjoa parhaita mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaiseen ohjaukseen meidän olosuhteissamme. Rakennustieto, Senaattikiinteistöt, Rakennusteollisuus RT sekä Suomen Green Building Council käynnistivät projektin, jossa pyritään kehittämään Suomeen näitä kansainvälisiä luokituksia kevyempi ja yksinkertaisempi työkalu. Sisäilmaston laadulle asetettavat vaatimukset ovat siinä merkittävässä asemassa.

Luokitusta tullaan käyttämään rakennushankkeiden kestävän kehityksen ohjaukseen ottaen huomioon erityisesti peruskorjaukset ja osaperuskorjaukset. Rakennustieto vastaa hankkeen koordinoinnista ja tulevasta ylläpidosta. Itse kehitysprojektin teknisestä toteutuksesta vastasi Green Building Partners Oy.

Mitä on EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat:

• ilmastonmuutosvaikutus, joka ottaa huomioon hiilijalanjäljen
• otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
• maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
• rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
• uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä

Näitä rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia monta eri käyttötarkoitusta varten.

Seloste itselle tai muita varten

Rakennusmateriaalien ympäristöselosteet voidaan tehdä esimerkiksi yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset. Ympäristöseloste voidaan tehdä myös toisia yrityksiä varten, jolloin selosteessa esitetään yritykselle olennaiset tiedot toisten yritysten tiedontarpeen kannalta. Ympäristöseloste voidaan laatia myös kuluttajia varten, jolloin kaikista teknisimmät tiedot voidaan jättää pois ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen.

RTS EPD-ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista myös rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804 + A1:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (järjestelmän rajat, modulaarisuus).

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 + A1 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle tai tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita.

Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset. RTS EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

Mitä tietoa selosteessa on?

Rakennustietosäätiö RTS:n hyväksymät selosteet sisältävät kaikki edellä mainitut standardinmukaiset tiedot, jotka ovat myös malliselosteessa. Pääpiirteittäin ne ovat seuraavat:

TUOTTEEN TIEDOT:

Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet ,Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut), Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista

ELINKAARIARVIOINNIN LASKENTAPERUSTEET:

Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö, Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (raaka-aineiden hankinta), A2 (kuljetukset) ja A3 (valmistus) ja A4 (kuljetukset työmaalle) sekä osan D: uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys. Lisäksi osan C tiedot; Rajauskriteerit ja arvioinnin aikajakso

ELINKAARIARVIOINNIN TULOKSET:

Ympäristövaikutukset, Luonnonvarojen käyttö, Jätekategoriat, Muut ympäristöindikaattorit, Muut ilmoitettavat tiedot (Päästöt maahan, Päästöt pintaveteen, Sisäilmaemissiot), Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia), Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö, Hyödyntäminen, Kierrätys

Lisätietoja uudesta EPD ympäristöselosteesta saa Rakennustietosäätiöstä, jossa asiaa hoitaa luokituspäällikkö Laura Sariola puh. +358 40 8325750, laura.sariola(at)rakennustieto.fi , katso myös www.epd.rts.fi

Lanseeraustilaisuus

Selosteen käytöstä ja yksityiskohdista järjestetään Rakennustietosäätiössä myös lanseeraustilaisuus 9.6.2016 kello 12.30. Rakennustietosäätiön osoite on Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki. Rakennustietosäätiö toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet RTS EPD -ympäristöselosteet rakennustuotteille -lanseeraustilaisuuteen