Rakennusvalvonta toivoo lisää tietoa kosteus- ja homevaurioista

Kosteus- ja hometalkoissa tehdyn selvityksen mukaan kuntien rakennusvalvonnan henkilöstö kaipaa lisää tietoa kosteus- ja homevaurioista sekä kanavaa olemassa olevan tiedon jakamiseen.Terveysviranomaiset taas toivovat tiiviimpää yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa.

Yhtenä ratkaisuna nähtiin sähköisen oppimisympäristön ja keskustelufoorumin luominen. Projektipäällikkö Mervi Abellin vetämässä talkoohankkeessa haastateltiin kuntien ja aluehallinnon viranhaltijoita sekä koulutuslaitosten edustajia ja rakennusalan konsultteja eri puolilla Suomea. Taustalla oli tarve löytää tehokas menetelmä uusimman tutkimustiedon saamiseksi kuntien rakennusvalvonnan ulottuville.

 “Rakennusvalvonnassa tarvitaan osaamisen kehittämistä kosteus- ja homevaurioiden syistä, tutkimusmenetelmistä ja korjaustavoista. Haastateltavat näkivät myös yleistä kehittämistarvetta rakennusvalvonnan sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä tietopalvelussa”, Abell kiteyttää selvityksen tulokset.

Asiakkaiden kasvanut laatutietoisuus ja lisääntyneet tehokkuusvaatimukset luovat myös painetta kehittää kunnallisen rakennusvalvonnan toimintaa. Asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehostamistarpeet ovat muuttaneet myös rakennusvalvonnan henkilöstön työnkuvaa.

“Varsinkin korjausrakentaminen tuottaa jatkuvasti uusia haasteita ja yhtenäiset toimintamallit sekä ohjeet helpottaisivat yhteistyötä ja asiakaspalvelua. Rakennusvalvonnan mahdollisuutta vaikuttaa kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyyn tai onnistuneeseen korjaamiseen ohjauksen ja neuvonnan avulla pidettiin hyvänä. Rakennusvalvonnalla on arvostettu asema ja edellytykset viedä laatuasioita eteenpäin”, Abell kertoo.

Parhaan tiedon metsästäjät

Selvityksessä nousivat esiin tiedonkulun ongelmat. Tieto uusista rakenneratkaisuista, virheellisistä rakenneosista tai vaurioherkistä materiaaleista siirtyy rakennusvalvonnalle hitaasti, eikä tiedon välittäminen ole minkään tahon vastuulla, toteaa Abell. Konsultit selvittävät rakennusten virheitä ja kosteusvaurioita, mutta heidän työstään ei tule paljoa palautetta rakennusvalvonnalle. Kosteus- ja homevaurioiden osalta ongelmaksi nähtiin myös epäselvä ja vaihteleva yhteistyökulttuuri terveysvalvontaviranomaisen kanssa.Hallintomenettelyä ja yhteistyötä työ- ja terveydensuojeluviranomaisen kanssa tulisi selkeyttää ja löytää toimivat tavat tehdä yhteistyötä. Rakennusvalvonnan verkottuminen on jo käynnistynyt, mutta välineet, toimintatavat ja painopisteet yhteistyölle vaihtelevat.

Kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilman aiheuttamista terveyshaitoista tarvittaisiin tälle kohderyhmälle räätälöityä koulutusta sekä selkeää ympäristöhallinnon informaatio-ohjausta asian painoarvon nostamiseksi kuntien viranomaistyössä, toteaa Abell. Erityisesti rakennusvalvonnan henkilöstö kaipaa nopeaa tiedonsiirtovälinettä täydennyskoulutukseen ja erityisesti määräysten tulkintaan liittyvään sisäiseen keskusteluun. Osa tiedosta on ns. hiljaista tietoa tai hyviä käytäntöjä, joiden siirtäminen oman organisaation ulkopuolelle palvelisi koko alaa ja tehostaisi viranomaistyötä, Abell sanoo. Selvityksen perusteella rakennusvalvonta kaipaa etenkin henkilöstön omaa valtakunnallista keskustelukanavaa tiedon jakamiseksi. Täydennyskoulutuksen toivottiin tapahtuvan ohjatusti verkossa, jolloin se ei olisi ole aikaan eikä paikkaan sidottua.

Käytännön ratkaisuksi tilanteeseen kiteytyi internetpohjainen oppimisympäristö, jonka lähtökohtana olisi yhteistyön lisääminen ja asiantuntijuuden jakaminen. “Tarpeeseen vastataan osittain jo tulevana syksynä, jolloin talkoissa valmistuu laaja kansalaisille suunnattu verkkosivusto. Sen yhteyteen tulee myös ammattilaisille suunnattu oppimisympäristö, joka voidaan räätälöidä palvelemaan mm. rakennustarkastajia”, talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen kertoo.

Hometalkoiden ja Rakennustiedon yhteistyönä tarkennetaan RT-kortteja ja mm. selvityshankkeessa esitetyistä viranomaisyhteistyön toimintamalleista suunnitellaan uutta RT-korttituotantoa. Selvitystä hyödynnetään myös tänä vuonna käynnistyvässä Rakennustiedon RT-akatemia hankkeessa, joka on internetpohjainen rakennusalan ajankohtaisen verkkotiedon palvelukonsepti. Hanketta koordinoivat Markku Lappalainen ja Mervi Abell Rakennustieto Oy:ssä.

Lisätietoa; mervi.abell(at)rakennustieto.fi