Sisäilmaluokitusten päivitystyö ajoittuu vuoden loppuun

Sisäilmayhdistys valmisteli keväällä ehdotuksen vuonna 2008 julkaistun Sisäilmastoluokituksen päivittämiseksi. Ehdotus oli lausunnolla kesällä ja siihen tuli runsaasti kommentteja. Tavoitteena on kehittää luokitusta vastaamaan käyttäjien toiveisiin sekä mahdollisiin muutoksiin säädöksissä ja standardeissa. Tavoitteena on nyt julkaista päivitetty Sisäilmastoluokitus vuoden loppuun mennessä. Silloin se tulisi käyttöön samaan aikaan kuin uudet viralliset ministeriön antamat rakentamissäädökset.

Myös rakennusmateriaaleista lähtevien päästöjen uudistettu M 1 luokitus on ollut lausunnolla. Lausuntojen perusteella ehdotusta hiotaan ja tarkoitus on saada se julkaistua uudistettuna samaan aikaan.

Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri kertoi keväällä lausuntopyyntövaiheessa, että päivityksen tavoitteena on helpottaa luokituksen soveltamista käytännössä ja ottaa huomioon uusimmat tiedot tutkimuksesta ja standardeista, sekä kansallisista viranomaismääräyksistä. Hänen mukaansa suurimmat käytännön muutokset koskevat sisäilmastoluokan S2 lämpöoloja.

– S2-luokka on varsin yleisesti käytössä toimitilarakentamisessa, mutta sen vaatimustaso on saattanut usein jäädä käytännössä saavuttamatta. Nyt S2-luokkaa halutaan helpottaa nostamalla kesätilanteen lämpötilan tavoitetasoa yhdellä asteella. Tämä tekee jatkossa selvän pesäeron S1-luokkaan, jonka vaatimustaso pysyy ennallaan. Tilaajan pitää silloin tehdä tietoinen valinta luokkien välillä.

Lämpöolojen tavoitteissa on tehty täsmennyksiä myös välikauden osalta.

– Sallittujen lämpötilojen aluetta on laajennettu niin, ettei jäähdytystä tarvitsisi käyttää kevät- tai syysauringon hetkellisesti paistaessa.

Ilmanlaadun tavoitearvot tulevat olemaan Säterin mukaan lähes ennallaan, mutta uutena suureena luokitukseen ehdotetaan pienhiukkaspitoisuutta. Mittareina ovat PM2.5-massapitoisuus sekä sisä- ja ulkoilman pitoisuuksien suhde.

– Tavoitteena on, että sisällä on aina vähemmän hiukkasia kuin ulkona, ja että pitoisuus S1- ja S2-luokissa on alle parhaan ulkoilmalle asetetun tavoitetason. Pienhiukkasten torjunnassa korostuu tuloilman suodatuksen merkitys ja luokituksessa on myös ehdotus uusien suodatinstandardien mukaan ilmoitetuista suodatinluokista.

Hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot on esitetty ulkoilman pitoisuuden ylittävältä osalta. Akustisten olosuhteiden kohdalla on täsmennetty avotoimistojen tavoitearvoja. Valaistuksen osalta ei ole ehdotettu muutoksia.

Suunnitteluohjeissa korostetaan puhtautta ja tiiviyttä

Jorma Säteri kertoi, että suunnitteluohjeiden puolella on täsmennetty ulkovaipan tiiviysvaatimusta ja ohjeistettu tiiviyden todentamista. Ilmanvaihdon ulkoilmavirtojen mitoitus on muutettu vastaamaan CEN-standardia, mikä pienentää ulkoilmavirtaa luokassa S2.

– Ilmavirtojen mitoitustaulukon päivitys on vielä tässä versiossa kesken. Tätä työtä tehdään Ympäristöministeriön toimeksiannosta FINVAC ry:n asiantuntijatyöryhmässä, johon Sisäilmayhdistyskin osallistuu.

Rakennustöiden puhtausluokituksessa on pyritty parantamaan rakennuksen siivottavuuden ja ylläpidettävyyden määrittelyitä ja päivittämään pintapölymittausmenetelmää. Pintojen pintapölymäärän raja-arvon kiristys sai lausuntokierroksella ristiriitaisen vastaanoton ja asia on parhaillaan uudessa harkinnassa.

– Rakennussiivouksessa ja kaksivaiheisessa loppusiivouksessa käytettävien imureiden vaatimuksia on täsmennetty. P2-luokitus poistettu, sille ei aikaisemminkaan ollut vaatimuksia, vaan se tarkoitti normaalia hyvän rakentamisen mukaista käytäntöä.

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen osalta muutokset ovat Säterin mukaan pieniä. Vaatimustasot ovat ennallaan, mutta mukaan on lisätty yksittäisiä VOC -yhdisteitä koskeva vaatimus. Niiden tulee olla alle EU LCI -arvonsa (ks. eu-lci.org).

– Lisäksi luokituksen testausohje päivitetään vastaamaan juuri hyväksyttyä testausstandardia EN 16516, joka ilmestyi lokakuussa.

Uutena tuoteryhmänä M1-luokituksen piiriin ovat tulleet toimistokalusteet, viimeisimpänä lisäyksenä pehmustetut toimistotuolit.

– Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitukseen ei ehdoteta muutoksia.

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä

– Kesän aikana tulleet lausunnot olivat pääosin uudistuksille myönteisiä, Jorma Säteri kertoi syyskuussa käsiteltäessä asiaa Rakennustietosäätiön luokitustoimikunnassa.

Hänen toimikunnassa esittelemien lausuntojen ja niiden sisältämien ehdotusten pohjalta ei kuitenkaan siellä tehty lopullisia päätöksiä, vaan päätettiin siirtää luokituksen uuden version julkaiseminen ihan vuoden loppuun, jotta siihen saadaan mukaan kaikki ensi vuoden alussa muuttuvat viranomaisvaatimukset, eikä pääse näin syntymään tarpeettomia ristiriitaisuuksia.

– Silloin viranomaisvaatimusten ja luokituksen kokonaisuus tulee entistä varmemmin pysymään ajan tasalla sekä toimimaan paremmin myös käytännön suunnittelutyön ohjaajana Säteri toteaa.

 

EK