Sisäilmasäädökset uudistuvat

Vuosi 2015 tulee olemaan aktiivista aikaa sisäilmastoa koskevien säädösten ja ohjeiden kehittämisessä.

Pisimmällä valmistelutyössä ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä, jonka kirjoittamaa asumisterveysasetusta odotetaan annettavaksi ensi keväänä. Asetus korvaa aiemman Asumisterveysohjeen ja tulee toimimaan terveydensuojeluviranomaisten ohjenuorana terveyshaitan määrittämisessä.

Ympäristöministeriössä on puolestaan käynnistymässä rakentamismääräysten antaminen asetuksina. Taustalla on perustuslain muutos, joka edellyttää kansalaisia velvoittavien nykyisten määräysten antamista lakiin perustuvina asetuksina vuoden 2017 alkuun mennessä. Valmistelussa pitää päättää, mitkä asiat viedään asetustasolle ja mitkä esitetään ei-velvoittavissa ohjeissa. Muutoksen yhteydessä on mahdollista uudistaa myös rakentamismääräysten rakennetta. Sisäolosuhteiden osalta olisi toivottavaa koota kaikki lämpöoloja, ilman laatua, akustisia olosuhteita ja valaistusta koskevat maankäyttö- ja rakentamislain nojalla annettavat säädökset omaksi asetuksekseen. Näin sisäolosuhteiden painoarvo koko rakennusprosessin ohjauksessa nousisi ja niistä tulisi nykyistä selvemmin kaikkien toimijoiden velvoitteeksi.

Sisäilmayhdistys liittyy tähän arvovaltaiseen joukkoon ja päivittää Sisäilmastoluokituksen. Työ ajoitetaan siten, että luokituksen suureet ja tavoitteet on mahdollista synkronoida ministeriöiden asetusten kanssa. Valmistelutyö käynnistetään jo tänä talvena keräämällä luokitusta hyödyntäviltä tahoilta kokemuksia ja kehitysehdotuksia.

Edellä mainittujen ohjauskeinojen samanaikainen valmistelu tarjoaa mahdollisuuden aiempaa yhtenäisemmän ohjaustavan aikaansaamiseen. Sisäilmayhdistyksen tavoitteena on luoda sisäolosuhteiden tavoitearvoille kehys, jossa eri tahojen antamissa määräyksissä ja ohjeissa käytetään samoja suureita, joiden lukuarvot muodostavat loogisen sarjan terveyshaittaa indikoivasta tasosta, uudis- ja korjausrakentamisen minimitason kautta parhaaseen S1-luokkaan.

Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja
Sisäilmayhdistys ry