Sisäympäristö- ja altistumistutkijoiden yhteiskokous Kaunasissa

Konferenssin teemana oli rakennetun, luonnollisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutukset altistumiseen, terveyteen sekä hyvinvointiin (The built, natural and social environments: impacts on exposures, health and well-being). Tapahtumassa esiteltiin tutkimuksen nykytilaa monipuolisesti ja tutkimusalat pyrittiin yhdistämään valitsemalla istuntoihin esityksiä molemmista tutkijakunnista. Kokouksessa oli valtavasti esityksiä: suullisia esityksiä ja postereita oli yhteensä noin 600.

Konferenssimaanantain ensimmäisessä istunnossa käsiteltiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) monitorointia sisäilmassa (Monitoring of VOCs indoors). Davide Campagnolo esitteli laajaa eurooppalaista OfficAir-hanketta, jonka johtopäätelmänä esitettiin, että pitkäaikainen altistuminen ilman pienille epäpuhtauksille voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Samassa istunnossa Olavi Vaittisen esityksessä käsiteltiin hirsirakenteisen koulun sisäilman VOC-pitoisuuksia rakennuksen eri käyttövaiheissa. Tutkimuksessa mitattiin VOC-pitoisuuksia kalustamisen jälkeen, ennen käyttäjien saapumista, kaksi kuukautta käyttöönoton jälkeen ja kahden vuoden käytön jälkeen. Kuten oletettiin, pitoisuudet alenivat ensimmäisten kuukausien aikana, mutta kahden kuukauden jälkeen pitoisuuksissa ei enää tapahtunut merkittävää laskua.

Toinen paljon kemiallisia epäpuhtauksia käsitellyt istunto oli konferenssiviikon keskiviikkoaamupäivän sessio, jossa keskityttiin biologian ja kemian yhdistämiseen sisäympäristön laadun tarkkailussa (Integration of biology and chemistry for indoor environment quality). Pawel Mistzalin esittelemässä tutkimuksessa jatkuvatoimisella mittauksella pyrittiin selvittämään materiaalien päästöjä niiden altistuessa pölylle ja kosteudelle. Tärkeimpinä havaintoina suhteellisen kosteuden todettiin vaikuttavan mikrobiperäisiin VOC-päästöihin (mVOC), mutta muuta alkuperää oleville VOC-päästöille sillä ei ole samanlaista vaikutusta.

Usean tutkimusryhmän HomeCHEM-hankkeessa selvitettiin useita erilaisia sisäympäristön epäpuhtauksia yhdessä tutkimuskäyttöön rakennetussa kohteessa. Hankkeesta pidettiin useita esityksiä, joista James Mattilan esitys keskittyi valkaisuaineen käyttöön siivouksessa ja siinä muodostuviin sivutuotteisiin. Tyypillisesti valkaisuaineissa käytetty natriumhypokloriitti tuottaa reaktioiden seurauksena sisäilmaan kloori- ja hydroksiradikaaleja ja lisää sisäilman hapetuskapasiteettia. Lisäksi havaittiin muodostuvan muita ärsyttäviä sivutuotteita, kuten klooriamiineja (mono-, di- ja trikooriamiinit), typpitrikloridia, kloroformia ja isosyanaatteja (isosyaanihappo, metyyli-isosyanaatti ja etyyli-isosyanaatti).

Marina Vancen esityksessä käsiteltiin sisäilman hiukkaspitoisuuksia, ja erityistarkastelussa olivat palamisessa muodostuvat hiilimusta ja -ruskea. Tyypillisesti sisäilman hiilimustan ja -ruskean pitoisuudet olivat puolet tai kolmasosa ulkoilman pitoisuudesta. Poikkeuksena tuloksissa olivat tutkimusta varten havainnollistetun kiitospäivän illallisen aikana kohonneet hiilimustan ja -ruskean pitoisuudet, jotka olivat reilusti ulkoilman pitoisuuksia korkeammat. Tällöin ylittyi myös WHO:n hiukkaspitoisuuden vuorokausikeskiarvon suositusraja.

Myös Peter DeCarlo esitteli HomeCHEMissä tehtyjä hiukkasmittauksia keskittyen alle mikrometrin hiukkasjakaumaan. Johtopäätöksenä hän esitti, että ulkoilma on merkittävin lähde alle mikrometrin hiukkasille sisätiloissa, jos sisällä ei ole voimakasta lähdettä. Lisäksi hän korosti hiukkasjakauman kemiallisen koostumuksen merkitystä terveysvaikutusten arvioinnissa.

Kokonaisuutena konferenssissa esiteltiin laajasti sisäympäristön kemiallisten epäpuhtauksien monitorointia sekä riskinarviointia, ja tässä kirjoituksessa esitetyt tutkimukset ovat vain pintaraapaisu konferenssin koko kirjosta. Muun muassa puolihaihtuvien orgaanisten yhdisteiden (SVOC) monitorointiin ja altistumisen arviointiin liittyviä tutkimuksia esiteltiin useita, mikä näyttää olevan yksi merkittävä tutkimusaihe nyt ja lähitulevaisuudessa. Konferenssin mielenkiintoisinta antia oli nähdä, kuinka ongelmia pyrittiin selvittämään yhdistämällä eri menetelmiä ja tieteenaloja.

Verkostoitumistapahtuma järjestettiin Kaunasin teknillisellä yliopistolla.

Kirjoittaja:

Joonas Ruokolainen

Tutkija, Itä-Suomen yliopisto, ympäristö- ja biotieteiden laitos, Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä