Suomeen uusi oma rakennusten ympäristöluokitus

RTS-rakennushankkeen ympäristöluokitus oli ensiesittelyssä lokakuun Finn Build -messuilla. Uusi luokitus on pian saatavana RTS:n nettisivuilla. Sitä koskeviin kysymyksiin vastaa luokituspäällikkö Laura Sariola, Rakennustietosäätiö RTS sr, laura.sariola(at)rakennustieto.fi.

Uusi Rakennustietosäätiön laseeraama rakennushankeen ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat toteuttaa ja innovoida ympäristötietoista rakentamista Suomen oloihin kehitetyllä ympäristöluokitusjärjestelmällä. Muun muassa valtion kiinteistöjä rakennuttava ja hallinnoiva Senaattikiinteistöt on ollut mukana uutta luokitusta kehittämässä.

Lähtökohtana on ollut se, että ympäristön ja tehokkuuden huomioon ottamista rakentamisessa arvostavat niin asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen ja kiinteistön alemmat käyttökustannukset toimivat kannustimena panostaa ympäristötekijöihin rakennusten suunnittelussa.

Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen rakennusvaiheessa vaikuttaa myönteisesti myös ihmisten hyvinvointiin. Rakennuksen viihtyisyys ja käyttökelpoisuus sekä sisäilmaston laatu ovat kriteereissä vahvasti mukana. Ympäristön huomioon ottava rakennus säästää vettä ja energiaa sekä tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja säästää rahaa elinkaarensa aikana.

Ympäristönäkökulmat vahvemmin huomioon rakentamisessa

Rakennustietosäätiö RTS julkaisee loppuvuodesta uuden ympäristölaadun ohjauksen työvälineen ja sertifiointijärjestelmän. RT-hankeohjaustyökalun avulla ohjataan rakennushankkeen toteutusta ottamaan ympäristönäkökohdat huomioon. RTS-rakennushankkeen ympäristöluokitussertifiointi taas kertoo, että hankkeessa on noudatettu hyvää ja kestävää rakennustapaa. Niissä pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Niihin voi tutustua RTS-rakennushankkeen ympäristöluokituksen uusilta nettisivuilta glt.rts.fi.

Uusi RT-hankeohjaustyökalu on tarkoitettu soveltumaan erilaisiin kohteisiin, uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin sekä käyttötarkoituksen muutoksiin. Samoin sillä voi ohjata erityyppisten ja -kokoisten rakennusten hankkeita, kuten toimisto- ja liikerakennukset, asuinrakennukset, majoitusrakennukset sekä opetus- ja päiväkotirakennukset.

Luokituskriteerit ohjaavat ympäristötietoisempaan rakentamiseen

RT-hankeohjaustyökalussa on valmiiksi luokituskriteerit ja mittarit, joiden avulla hanketta ohjataan ympäristötietoisempaan rakentamiseen. Työkalussa kriteerit on valmiiksi pisteytetty, hanketyökalun käyttäjä valitsee työkalusta kullekin pisteelle sovitun painoarvon. Painoarvon perusteella määräytyy tavoitetila, lisäksi hankkeelle määritellään potentiaali. Luokituskriteerit jakautuvat viiteen kategoriaan: Prosessi, Talous, Energia ja ympäristö, Sisäilma ja terveellisyys sekä Innovaatiot.

RTS -ympäristöluokitussertifikaatti taas kertoo, että rakennushankkeessa on noudatettu hyvää ja ympäristönäkökohdiltaan kestävää rakennus- ja kiinteistönpitotapaa. RTS -ympäristöluokitus nostaa rakennuksen arvoa. Puolueeton kolmannen osapuolen auditointi tuo läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. RTS:n auditoijat tulevat olemaan koulutettuja ja testattuja ja osa myös turvaluokiteltuja. Hankkeiden auditoinnista ja sertifioinnista vastaa Rakennustietosäätiö RTS sr. Tällä hetkellä RTS hakee auditointiin pystyviä ja halukkaita asiantuntijoita.

Ympäristöluokituksen hakemisesta päätetään RT-hankeohjaustyökalun hankintaprosessin yhteydessä. Kun auditoija on auditoinut kaikki tarpeelliset vaiheet (suunnittelu, rakentaminen, käyttö), merkitsee hän hankkeen valmiiksi sertifiointia varten. Kun RTS:n toimikunta on tarkastanut hankkeen, lähetetään tilaajalle todistus hankkeesta sekä luokitustodistus ja pisteytys sekä graafinen esitys saavutetusta luokitustasosta. Tilaaja voi alkaa käyttää luokitusta ja RTS-ympäristöluokitustunnusta rakennuksen yhteydessä. RTS tulee listaamaan luokitellut rakennukset verkkosivuilla sijaitsevaan karttaan.

Auditoijat ja projektipäälliköt avainasemassa

Työkalussa kriteerit on valmiiksi pisteytetty, hanketyökalun käyttäjä (projektipäällikkö) valitsee työkalusta kullekin pisteelle sovitun painoarvon, jonka perusteella määräytyy tavoitetila. Lisäksi hankkeelle määritellään potentiaali ja sen painoarvo.

RTS rakennushankkeen ympäristöluokitusta kehittämässä ollut Senaattikiinteistöt on pilotoinut työkalua syksyllä 2016 ja aikoo käyttää työkalua vuoden 2017 alusta kaikissa projekteissaan. Senaatti pyrkii laajentamaan työkalun käyttöä myös alihankkijoittensa keskuuteen. Työkalun käyttöön liittyvät koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä Green Building Councilin kanssa.

Luokituskriteereissä viisi kategoriaa

Luokituskriteerit jakautuvat viiteen kategoriaan, kriteereitä on yhteensä 28. Kriteerien painoarvo on yhteensä 110 prosenttia, ylimääräinen 10 prosenttia tulee innovaatioista.

Luokituskriteeri Prosessin kokonaispainoarvo 20 pistettä pitää sisällään hankkeen ohjauksen, kosteudenhallinnan sekä työmaan ohjauksen. Siihen kuuluu useita alakategorioita. Kosteudenhallinta on näistä painoarvoltaan merkittävin. Työmaan aikaisella kosteusteknisten riskien hallinnalla ja laadukkaalla rakentamisella voidaan ehkäistä käytön aikaisia kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Mukana on myös takuujakson toiminnanvarmennus, jolla varmistetaan, että kaikki järjestelmät toimivat halutusti takuujakson lopussa. Tärkeää on myös laadukas ja varmistettu käytön opastus.

Luokituskriteeri Talousden kokonaispainoarvo on 10 pistettä. Siinä luokituskategoriassa suurin painoarvo on ylläpidettävyydessä, jolla varmistetaan rakennuksen riittävä huollettavuus, huoltoreitit ja ylläpidon kannalta ongelmallisten ratkaisujen välttäminen. Tässä ovat mukana elinkaarikustannukset, ylläpidettävyys, kulutuskestävyys ja muuntojoustavuus.

Luokituskriteerin Ympäristö ja energia kokonaispainoarvo 35 pistettä. Se on painoarvoltaan suurin ja kriteerien painoarvo vaihtelee hanketyyppikohtaisesti. Kestävän kehityksen huomioon ottamisessa juuri ympäristövaikutusten arviointi, kuten hiilijalanjäljen ja viherrakentamisen, on tärkeää. Myös energian ja veden käyttö ovat keskeisiä mittareita tässä kriteerien pääryhmässä. Alakategorioita ovat hiilijalanjälki ja energia, jonka osana ovat kohteen energiatehokkuuden arviointi perustuen E-lukulaskentaan sekä uusiutuvan lähienergian käyttö. Tärkeää on myös varmistaa teknisten järjestelmien valinnalla, ettei rakennuksessa ole tarpeettoman suurta vedenkulutusta. Alakategorioina ovat myös viherrakentaminen, hulevesien hallinta ja kevyen liikenteen turvallisuuden varmistaminen tontilla.

Luokituskriteerin Sisäilma ja terveellisyys kokonaispainoarvo on myös 35 pistettä. Tämä kategoria keskittyy kiinteistön käyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen tarkastelemalla sisäilman laatuun vaikuttavia asioita, valaistusta ja akustiikkaa. Siihen kuuluvat alakategoriat, joiden painoarvo vaihtelee hanketyyppikohtaisesti; sisäilman laatu, jonka painoarvo on 20 pistettä, sisältää puolestaan lämpöolosuhteet, hyvän sisäilmanlaadun, käyttäjän vaikutusmahdollisuudet, materiaalien emissiot sekä visuaalisen viihtyvyyden, jossa ovat mukana luonnonvalon määrä ja valaistuksen laatu. Näissä kriteereissä ovat mukana myös tila-akustiikka ja ääneneristävyys.

Kymmenen pisteen luokituskriteeri Innovaatiot on ”bonus-kategoria”, jolla huomioidaan erityisesti suunnittelussa tehtävät innovaatiot kestävän kehityksen huomioon ottamiseksi. Sillä mahdollistetaan tavanomaisen luokitussisällön ulkopuolisten innovaatioiden hyväksyntä sekä kriteereihin liittyen vaatimusten selkeän ylityksen palkitseminen.

EK