Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020–2024 on julkaistu

Valvontaohjelmalla yhtenäistetään kuntien valvontaa toiminnanharjoittajien saattamiseksi samanarvoiseen asemaan valvonnan tiheyden ja laadun suhteen. Näin myös valvonnan rajalliset resurssit kyetään kohdistamaan tehokkaasti elinympäristön terveellisyyden edistämiseen.

Terveydensuojelun valvontaohjelman painopistealueita ohjelmakaudella 2020–2024 ovat omavalvonnan tukeminen ja elinympäristön terveyden edistäminen. Omavalvonta ja sen toimivuus ovat merkittäviä valvontakohteiden riskinarvioinnin näkökulmasta. Omavalvontaa edistetään ja varmistetaan tarkastuskäynneillä ja kyselyillä. Talousveden laatuun vaikuttavia riskejä arvioidaan ja hallitaan yhdessä talousvettä toimittavien laitosten kanssa.

Elinympäristön terveyden edistäminen on osa kuntien strategia- ja hyvinvointityötä. Terveyshaittoja tunnistetaan ja ehkäistään ennalta mm. viranomaisten yhteistyöllä. Eri viranomaiset, laitokset ja kuntien johto varautuvat häiriötilanteisiin ja sovittavat varautumissuunnitelmia yhteen.

Kunnat ovat velvollisia toteuttamaan valvontaa laadukkaalla, riskiperusteisella ja terveyshaittoja ehkäisevällä tavalla ja niiden tulee ottaa valvontasuunnitelmissaan huomioon paikalliset tarpeet. Yhteistarkastukset muiden viranomaisten kanssa ja muu tiedonvaihto viranomaisten kesken ovat tarpeellisia.

Terveydensuojelun valvontaohjelmassa vuosille 2020–2024 on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellyt yhteiset ympäristöterveydenhuollon tavoitteet yhtenäisestä ja yhteistyöhön perustuvasta valvonnasta. Ohjelman tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja turvata ihmisille terveellinen elinympäristö.

Aluehallintovirastot arvioivat arviointi- ja ohjauskäynneillään kuntien terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen. Arvioinnilla varmistetaan, että kunnan valvontasuunnitelma on ajan tasalla ja siinä on otettu huomioon lainsäädännön, valvontaohjeiden ja valvontakentän muutokset.