TOTI- hanke tuotti ohjejulkaisuja

Monitieteellinen tutkijaryhmä kehitti toimivia kokonaisratkaisuja toimistotilojen suunnitteluun yhdessä rakennusalan ammattilaisten ja toimitilojen käyttäjien kanssa. Nyt tulokset ovat kaikkien käytössä.

TOTI-hankkeessa tavoitteena oli saada tutkittua tietoa toimistotilojen suunnittelemiseen. Monitieteellinen tutkijaryhmä kehitti toimivia kokonaisratkaisuja yhdessä rakennusalan ammattilaisten ja toimitilojen käyttäjien kanssa. Erityisesti tarkasteltiin avotilatoimistojen oloja ja siellä akustiikkaa, lämpöoloja, yksityisyyttä, sisustusta, työtehtävien vaatimuksia ja organisaation tehtäviä. TOTI-hankkeen tuloksia on esitelty useampaan kertaan tässä lehdessä ja niistä on myös kerrottu Sisäilmastoseminaareissa. Syyskuun alussa TOTI-hanke järjesti Helsingissä loppuseminaarin, jossa oli todella runsas osanotto.

Hankkeen tuloksia voi kuitenkin saada myös painettuna, sillä Työterveyslaitos on julkaissut äskettäin hankkeen loppuraportin:

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus. Sitä saa sekä painettuna ISBN 978-952-261-225-0 (nid.) että nettiversiona ISBN 978-952-261-226-7 (pdf).

Raportti sisältää lyhyet tiivistelmät hankkeen osatutkimuksista sekä viittaukset niitä koskeviin täyspitkiin tutkimusraportteihin, joista osa on verkossa vapaasti luettavissa, osan voi ostaa ja osaa niistä voi pyytää suoraan kirjoittajilta.

Hankkeen osatuloksia voidaan soveltaa suoraan tulevaisuuden toimistotilojen, tuoteratkaisujen ja ohjearvojen kehittämisessä. Hankkeessa kertynyt tieto on kerätty yhteen myös Monitilatoimiston suunnitteluohjeeseen, jota käyttäjät voivat hyödyntää onnistuneen toimitilasuunnittelun varmistamiseksi.

Vapaasti ladattava suunnitteluohje

TOTI-hankkeen aikana laadittuun suunnitteluohjeeseen on koottu tietoa tutkimushankkeesta, mutta myös aikaisemmista tutkimushankkeista ja rinnakkaisista hankkeista ja kansainvälisistä suunnitteluohjeista. Monitilatoimistoa kuvataan sosiaalisena, fyysisenä ja virtuaalisena kokonaisuutena, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Käyttäjät saavat ohjeita työympäristömuutokseen ja tilan käyttöön liittyen. Suunnittelijoille ohje antaa käyttäjälähtöisen näkökulman tilojen kokonaisuuteen. Ohje ei anna yksityiskohtaisia, optimaalisia ohjeita vaan pyrkii kokoamaan suosituksia, joita on hyvä ottaa huomioon kehitettäessä monitilatoimiston kokonaisuutta.

 Tämän lisäksi monitilatoimistoa kuvataan vyöhykkeinä, jotka määrittyvät toisaalta siitä, ketkä tilaa käyttävät ja toisaalta siitä, miten tilaa käytetään. Tilan käyttötavat määrittävät toimintaa tilassa ja asettavat vaatimuksia olosuhteille eri vyöhykkeillä eri tavalla.

Suunnitteluohjeessa luodaan myös mielenkiintoinen katsaus toimistojen kehityskaareen sekä käsitellään myös työympäristömuutosta ja erilaisia tapoja tunnistaa käyttäjäprofiileja.

Suunnitteluohje on vapaasti ladattavana sivulla www.ttl.fi/toti. Dokumenttiin ei liity tekijänoikeudellisia rajoituksia hanketta toteuttaneiden tutkimuslaitosten tai rahoittajien puolesta. Dokumenttia ei paineta eikä sillä ole ISBN tai ISSN numeroa.

Dokumentti tarkoitettu pohjaksi, jota mikä tahansa organisaatio saa vapaasti muokata.