TTL: Uusi ohje rakennusten korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla

Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla on tarkoitettu korjausten jälkeisiä siivouksia tekevien ja niitä tilaavien käyttöön. Ohje soveltuu toimistojen ja toimistojen kaltaisten tilojen, kuten päiväkotien ja koulujen korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen. Ohjetta voidaan hyödyntää myös silloin, kun irtaimistoa siirretään kosteus- ja mikrobivaurioituneista tiloista toisiin tiloihin. Asunnoille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on puolestaan laatinut oman ohjeensa.

Hyvä siivouksen suunnittelu ja viestintä on tärkeää

Siivous on hyvä suunnitella kohdekohtaisesti jo ennen korjaustöiden aloittamista. Puhdistustarve riippuu tehtyjen korjausten laadusta ja laajuudesta, käytetyistä pölynhallintamenetelmistä ja siitä minkälaisia epäpuhtauksia tiloissa on ja minkälaiset laatuvaatimukset lopputulokselle on asetettu.

Siivouksen aikataulusta, järjestelyistä ja perusteista pitää kertoa myös tilan käyttäjille. Ennen korjausten aloittamista on hyvä pitää palaveri, jossa ohjeistetaan käyttäjiä esimerkiksi tarpeettoman irtaimiston poisheittämisestä ja puhdistettavan irtaimiston merkitsemisestä. Hyvä viestintä lisää käyttäjien luottamusta ja helpottaa heidän paluutaan korjattuihin tiloihin.

Ohjeessa kerrotaan siivouksen eri vaiheista sekä kuvataan erilaisia siivousmenetelmiä. Ohjeessa neuvotaan myös, miten siivous kannattaa valmistella ja missä järjestyksessä siivous kannattaa tehdä. Irtaimiston puhdistus on ohjeistettu omassa osiossaan.

Siivoustyöntekijöiden työturvallisuudesta on huolehdittava

Siivoustyöntekijöiden työturvallisuudesta voidaan huolehtia käyttämällä asianmukaisia siivousmenetelmiä, noudattamalla hyviä työskentelytapoja ja arvioimalla tilannekohtaisesti henkilösuojainten tarve. Suojautumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos korjausten aikana pinnoille on voinut kulkeutua syöpävaaraa aiheuttavia asbesti-, kvartsi- tai lehtipuupölyä.

Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla. Työterveyslaitos 2022. Ohjeen pohjana on käytetty Työterveyslaitoksen aikaisempaa siivousohjetta vuodelta 2016 ja sitä on päivitetty moniammatillisena yhteistyönä. Ohjetta ovat kommentoineet monet siivouspalveluiden asiantuntijat.

Ohje julkaistaan osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa.

Työterveyslaitoksen uutinen 12.12.2022.