Uudistettu asumisterveysohje on nyt lausunnolla

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kesällä lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä esityksen liitteenä olevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista.

Valtioneuvosto on tehnyt 18.9.2008 periaatepäätöksen toimenpiteistä rakennusten kosteusvaurioiden ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi. Periaatepäätöksen nojalla on käynnistetty viisivuotinen Kosteus- ja hometalkoot toimenpideohjelma. Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta on antanut mietinnön rakennusten kosteus- ja homeongelmista 22.5.2013. Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus terveydensuojelulain muuttamisesta, millä ehdotetaan muutettavaksi eräitä asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittojen ehkäisemiseen, vähentämiseen

ja poistamiseen liittyviä säännöksiä. Muutoksella pyritään muun muassa yhtenäistämään terveydellisiä olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia ja hyväksymismenettelyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Lain nojalla annettaisiin uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Nykyisin ympäristöterveydenhuollon valvonnassa käytössä oleva sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje siirrettäisiin asetukseksi sen mukaan, mitä terveydensuojelulaissa säädetään. Lausunnot on pyydetty toimittamaan maanantaihin 16 päivään syyskuuta 2013 mennessä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Asumisterveysohje ministeriön asetukseksi

Lausunnolla olevaan ehdotukseen sisältyy myös se, että nykyisin terveydensuojelun valvonnassa käytössä oleva sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje (2003:1) siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sen mukaan, mitä terveydensuojelulain 32 §:n 1 momentissa säädetään. Tarkempia säännöksiä terveydellisin perustein fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä asunnossa ja muussa oleskeluun tarkoitetussa tilassa voidaan mainitun lainkohdan mukaan antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asetuksessa määriteltäisiin myös viranomaisvalvonnan tukena käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyyden osoittamiseksi suoritettavan koulutuksen sisällöstä ja laajuudesta sekä pätevyyden ylläpitämiseksi tarpeellisista määräajoista terveydensuojelulain muuttamisesta annetun lain ( /20 ) 49 d §:n 1 momentin nojalla. Myös uusi asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014. Ehdotettuun lakimuutokseen ja sen saamaan vastaanottoon sekä ehdotuksen yksityiskohtaisempaan sisältöön palataan lehdessämme myöhemmin syksyllä.

Lausuntopyyntö on liitteineen täydellisenä nähtävänä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.

 

EK