Uusi kirja ilmanvaihdosta ja ilmastoinnista

Sisäilmaston laadun ja rakennuksen energiatalouden kannalta on tärkeää, että rakennuksen ilmanvaihto ja ilmastointilaitteet on suunniteltu ammattitaitoisesti. Vaatimukset näille järjestelmille ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina ja käyttöön on tullut uutta kehittynyttä tekniikkaa. Sekä ilmastointialalla että rakentamisen muilla sektoreilla on syntynyt ilmeinen tarve päivitetystä ja kokonaisvaltaisesta korkeakoulutasoisesta ilmastointialan peruskirjallisuudesta. Kesällä 2013 alettiin laatia 30 asiantuntijan voimin 2-osaista teosta, joka on nyt saatu valmiiksi ja myyntiin. Teoksien takana on Satakunnan ammattikorkeakoulun yliopettaja, tekniikan lisensiaatti, Esa Sandberg. Teosta esiteltiin jo etukäteen viime kevään Sisäilmauutisissa.

Alalla on kauan todettu olevan selvää tarvetta uuteen kirjaan. Aiemmin ovat olleet käytössä tähän asti lähinnä professori Olli Seppäsen kirjat Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto ja Ilmastoinnin suunnittelu. Näitä on täydentänyt Alpo Halme & Olli Seppäsen Ilmastoinnin äänitekniikka. Niiden julkaisemisesta on kulunut jo vuosia. Keväällä 2011 tehtiin Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käytettävän opetusmateriaalin kartoituksen, jossa ilmeni tarve päivitetystä ilmastointialan suomenkielisestä kirjasta.  Tähän tarpeeseen teos on nyt laadittu 2-osaisena kohderyhmien mukaan, kertoo Esa Sandberg. Kirjoitustyöryhmän jäseninä on toiminut yli 30 alan asiantuntijaa.

Perustiedot hallintaan

Kirjan ensimmäinen osa Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät sisältää perustietoa ilmastointitekniikasta rakentamisen ja rakennusten käytön asiantuntijoille, kuten rakennuttajille, arkkitehdeille, rakenne-, sähkö-, rakennusautomaatiosuunnittelijoille ja -urakoitsijoille, kiinteistöpidon ja huollon henkilöille, sisäilmaryhmille sekä opiskelijoille. Tässä osassa sisäilmastotekijöiden ja -tavoitteiden ilman laadun, lämpöolojen ja ääniolojen lisäksi esitetään myös sisäilmaston laboratorio- ja kenttämittausten suoritus.

Kosteuden merkitys ilmassa esitetään siinä laajuudessa, että lukija ymmärtää suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden eron, kastepiste- ja märkälämpötilan sekä entalpian merkityksen lämmityksen ja jäähdytyksen yhteydessä. Ilmavirran mitoitusperiaatteet käsittävät mitoituksen epäpuhtauksien, lämmön ja kosteuden poiston perusteella sekä julkaistujen ohjearvojen, Sisäilmastoluokituksen ja RakMK D2:n perusteella. Hankaluutena tässä vaiheessa tietenkin on, että sekä rakentamismääräykset että Sisäilmaluokitus ovat juuri uusittavana.  Suurin osa kirjan sisällöstä on kuitenkin pysyvää perustietoa.

Kirjan ensimmäisessä osassa esitetään tavanomaisten kohteiden ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksien suunnittelusta esimerkkejä, kuten asuintalot, koulut, toimisto- ja liikerakennukset, palvelutalot ja teollisuushallit. Asunnot käsitellään tarkemmin myös mitoituksen osalta. Ilmastointikoneet sisältävät pienet ilmanvaihtokoneet, koteloidut ilmankäsittelykoneet ja toimintavalmiit konepaketit. Koneista, kanavista ja päätelaitteista kuvataan toimintaperiaatteet ja laitetyypit. Jäähdytyslaitteissa kuvataan myös jäähdytysvesiverkostot ja maaperän käyttö jäähdytyksessä. Mukana on myös uusi ratkaisu, kaukojäähdytys, joka tarjoaa monenlaisia ekologisestikin merkittäviä etuja. Sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmät luku sisältää järjestelmien toimintaperiaatteet ja laitteistot.

Mitoitus selvitetään perusteellisesti

Kirjan osa 2 Ilmastointilaitoksen mitoitus on jatkoa osalle 1, kertoo Sandberg ja sen tavoitteena on syventää osaamista ilmastointilaitosten suunnittelussa, urakoinnissa, huollossa ja käytössä, joten se on ensisijaisesti tarkoitettu talotekniikan asiantuntijoille ja opiskelijoille. Siinä ilmastointilaitoksen suunnittelun ja mitoituksen prosessi, ilmastointijärjestelmän valinta ja eri osa-alueiden merkitys kuvataan heti alussa.

Sisäilman laadun ja lämpöolojen laskennassa lähtökohtana on taseajattelu huoneessa. Mukana on esimerkkejä pysyvyystilanteen ja aikariippuvan tilanteen laskentamalleista, CFD -laskennan periaatteista sekä merkkiainemittauksista. Tehon- ja energiatarpeen laskenta opastetaan huone- ja rakennussimuloinnilla uusien rakentamismääräysten mukaisesti. Elinkaarilaskennasta esitetään tavoitteet, laskentaperiaatteet ja esimerkkejä. Lisäksi kuvataan kestävän kehityksen luokituksia.

Järjestelmäteknisessä mitoituksessa on ilmajärjestelmien sekä ilma-vesijärjestelmien suunnittelu automaatiolaitteineen. Laitostekninen suunnittelu käsittää tuloilma- ja poistoilmakoneiden jaon eri tiloille, konehuoneisiin, roiloihin, palotekniikkaan, savunpoistoon, eristyksiin sekä ulko- ja poistoilmalaitteiden sijoitteluun liittyvät asiat. Tavanomaisten kohteiden suunnittelun mitoituksesta esitetään esimerkkejä, kuten koulut, toimisto- ja liikerakennukset ja palvelutalot.

Ilmastointiprosesseista esitellään perusprosessit ja niiden tyypillisiä yhdistelmiä, myös teollisuussovelluksiin. Koneisiin liittyvät mitoitukset sisältävät puhaltimien, koneosien kuten pattereiden, lämmön talteenottolaitteiden, ilmasuodattimien ja äänenvaimentimien valinnan.

Tilailmastoinnin osuudessa kuvataan myös lämmön ja epäpuhtauksien tehokkuuden vaikutus tilan ilmavirran laskennassa. Jäähdytyslaitteet osa käsittää myös jäähdytysvesiverkostojen suunnittelun ja sähkö- ja rakennusautomaatio-osuudessa laaditaan ohjauspiirikaaviot, automaatiokaaviot ja pisteluettelot. Harjoitus- ja laskutehtävät ratkaisuineen on sijoitettu kirjan loppuosaan, kertoo Esa Sandberg. Kunkin pääotsikon alueelta on mukana 3-5 tehtävää. Kirja sopii siis myös itseopiskeluun.

Kahdessa osassa myytävän kirjan on kustantanut Talotekniikka – Julkaisut Oy. Kirjaa voi tilata heiltä suoraan osoitteesta :  http://talotekniikka-lehti.fi/kirjat-ja-julkaisut/

EK