Uusia ohjeita hankintoihin

Hankintalainsäädäntöä uudistetaan viimeisimmän EU-direktiivin mukaisesti. Uusien säädösten pitäisi tulla voimaan vielä tänä vuonna.

Etenkin julkisen puolen hankintoja koskevat säädökset lähtevät EU:n hankintadirektiiveistä, jotka on muunnettu kotimaiseksi lainsäädännöksi. Nykyisten hankintasäädösten mukaan päätöksenteossa korostuu monien mielestä hinta laadun kustannuksella. Asiaa pidetään jopa rakentamisen heikon laadun eräänä syynä.

Nyt hankintalainsäädäntöä ollaan kuitenkin uusimassa viimeisimmän EU-direktiivin mukaiseksi. Uudistuksessa pitäisi laatukysymysten päästä nykyistä paremmin mukaan kuvaan. Sen valmistelu on jo pitkällä. Uusien säädösten pitäisi tulla voimaan vielä tänä vuonna.

Laajempaa uudistusta odotellessa on työ- ja elinkeinoministeriö julkaissut uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Nämä ohjeet ovat ministeriön mukaan osa Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä EU-direktiivien toimeenpanoa. Ohjeiden tarkoituksena on opastaa valtion viranomaisia, kuntia ja muita organisaatioita ottamaan toiminnassaan paremmin huomioon energiatehokkuutta edistävät toimenpiteet.

Ministeriö toteaa, että julkisen sektorin hankinnoilla on keskeinen merkitys energiatehokkuuden edistämisessä. Energiatehokkailla ja kestävillä valinnoilla julkinen sektori voi vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden energiankulutukseen ja siten energiakustannuksiin ja päästöihin. Asettamalla julkisia hankintoja koskevat edellytykset oikein, julkinen sektori voi ministeriön mukaan myös toimia uusien innovaatioiden sekä energiatehokkaan teknologian ja suunnittelun edistäjänä.

Uudet ohjeet kannustavat ottamaan ympäristönäkökohdat vahvemmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Energiatehokkuusdirektiivi määrittää, että keskushallinnot hankkivat tietyin ehdoin ainoastaan tuotteita, palveluja ja rakennuksia, jotka täyttävät EU-säädösten, kuten energiamerkintädirektiivin, ekosuunnitteludirektiivin ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin, sekä Energy Star -ohjelman energiatehokkuusvaatimukset.

Julkisia elimiä rohkaistaan myös alueellisella ja paikallisella tasolla samalla energiatehokkaisiin hankintoihin. Uusissa työ- ja elinkeinoministeriön suositusluonteisissa ohjeissa on esitetty keskeiset julkisten hankintojen energiatehokkuutta ohjaavat velvoitteet sekä selvennetty, miten energiatehokkuus voidaan hankintayksiköissä ottaa kattavasti huomioon. Organisaatioiden tulisi sisällyttää nämä ohjeet omiin hankintastrategioihinsa ja -ohjeisiinsa.

Ohjeiden valmistelu on tehty työ- ja elinkeinoministeriön, Motiva Oy:n ja Energiaviraston yhteistyönä. Ohjeet korvaavat kesäkuussa 2011 annetut työ ja elinkeinoministeriön ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätietoja www.tem.fi