Viranomaiset panostavat ympäristöterveyden huoltoon

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusalue.
Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampusalue.

– Tehtävä on tällä hetkellä hyvin haasteellinen, koska selkeät sairastumisia aiheuttavat syy-yhteydet puuttuvat, sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Jari Keinänen totesi Mikkelin Rakennusterveysfoorumilla.

Mikkelin syyskuisella rakennusfoorumilla sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Jari Keinänen pohti viranomaisten roolia terveyshaittojen arvioinnissa. Esityksessään hän viittasi valtiontalouden tarkastusviraston raporttiin 7/2014.

– Ympäristöterveydenhuolto on selvästi rahamääräistä kokoaan merkittävämpi toiminto, sillä sen keinoin kyetään ehkäisemään suuria terveydellisiä ja taloudellisia haittoja.

Keinäsen mukaan toimiva ympäristöterveydenhuolto vähentää onnettomuuksia ja sairastumisia, mikä heijastuu suoraan kansalaisten hyvinvointiin, terveydenhuollon palveluiden kuormitukseen sekä käytettävissä olevaan työpanokseen.

– Sekä sosiaali- ja terveysministeriön strategia, että nykyinen hallitusohjelma korostavat ympäristöterveydenhuoltoa.

STM:n strategiassa lähdetään siitä, että tutkimukseen pohjautuva terveysriskien ja -vaikutusten arviointi otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikessa alueiden käyttöön liittyvässä suunnittelutyössä. Hallitusohjelman mukaan taas ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa.

– Laaditaan kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. Lisäksi jatketaan kosteus- ja hometalkoita.

Keinänen pitää viranomaisten roolia terveysriskin arvioinnissa ja hallinnassa tärkeänä. Haasteellinen tehtävä koskee erityisesti asuntoja ja julkisia rakennuksia.

– Sisäilma-asioissa ei tiedetä riittävästi siitä, mikä aiheuttaa sairastumisen. Selkeä syy-yhteys puuttuu, ja arviot olosuhteiden merkityksestä perustuvat pääosin olosuhteita kuvaavien indikaattorien määrittämiseen.

Keinänen lisäsi, että asian hoitamiseen liittyy kiinteästi sekä viranhaltijoiden että ulkopuolisten konsulttien pätevyys ja koulutustarve.

STM toimii laajalla rintamalla

Esityksessään Jari Keinänen luetteli myös muita sosiaali- ja terveysministeriössä tällä hetkellä käynnissä olevia lukuisia, ajankohtaisia toimenpiteitä.

– Terveydensuojelulain muutos, jossa asetetaan vaatimuksia ulkopuolisille asiantuntijoille, on jo edennyt eduskuntaan. Siihen liittyvä asumisterveysasetus annetaan vielä vuoden 2014 aikana, ja näihin molempiin muutoksiin liittyvä koulutuskierros toteutetaan puolestaan vuonna 2015.

– Lääketieteen puolella tapahtuu myös, ja lääkäreille järjestetään aiheesta Duodecimin verkkokurssi, joka toimii osoitteessa www.oppiportti.fi. Lisäksi asetetaan tautiluokitus ympäristöherkkyydelle, joka saa näin oireisiin perustuvan diagnoosinumeron.

Lääkärijärjestö Duodecimen laatima käypähoitosuositus ”kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas vastaanotolla” on myös valmisteilla.

– Se valmistuu vuoden 2016 syksyllä, kertoo Keinänen.

Ympäristöherkkien hoitokäytäntöjä tutkitaan ja kehitetään samaan aikaan lasten oirekyselyn kanssa. Keinänen korostaa, että suunnitelmallinen sisäilmaongelmien haltuun ottaminen kouluissa, päiväkodeissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksissa on ensiarvoisen tärkeää.

– Näiden korjaamiseen tarkoitetun valtionavustuksen ehtoja kiristetään, ja aiheesta tehdään seurantatutkimus. Myös työpaikoille tehdään sisäilmaohje, jota valmistelee Työterveyslaitos, Keinänen lisää. 


Paikallisen tason haasteet

Ympäristöterveydenhuollon eri tehtäviä tarkensi Mikkelin rakennusfoorumilla sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Vesa Pekkola, joka kertoi näiden asioiden hoidosta kunnan ympäristö- ja terveystarkastajien kannalta.

– Heidän tehtävänsä on viranomaisina arvioida vireille tulleiden terveyshaittaepäilyjen osalta, esiintyykö asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa. Jos haittoja esiintyy, tulee asiasta vastuussa oleva velvoittaa toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Vastuu rakennuksen terveydellisistä olosuhteista on kiinteistön omistajalla, ellei terveyshaitta aiheudu esimerkiksi asunnon epätavanomaisesta käytöstä tai rakennuksen ulkopuolella tapahtuvasta toiminnasta.

– Terveydensuojelulain mukaan viranomaisten on suunnitelmallisesti valvottava myös ilmoituksenvaraisten kohteiden olosuhteita, muun muassa kouluja, päiväkoteja ja kokoontumistiloja. Lisäksi kaikkeen tähän viranomaistoimintaan liittyy ohjaus- ja neuvontavelvollisuus.

Lisätietoja:
www.mamk.fi ja www.stm.fi


Mikkelin rakennusfoorumilla on pitkät perinteet

Mikkelistä löytyy perinteitä ympäristö- ja rakennusterveyden vaalimisessa. Paikallisessa teknillisessä oppilaitoksessa aloitettiin jo liki 50 vuotta sitten terveystarkastajien koulutus ensimmäisenä Suomessa. Oppiaineet ovat säilyneet opetuksessa keskeisinä, vaikka oppilaitos on nykyisin nimeltään Mikkelin ammattikorkeakoulu, MAMK. Tarjolla on ympäristöterveyteen liittyvää opetusta laajalla skaalalla. Oppilaitoksella on myös LVI-alan AMK-opetusta, joten opiskelijat saavat suoraa tuntumaa myös teknisiin ratkaisuihin.

Mikkelissä järjestetty rakennusfoorumi tarjosi jälleen tänä vuonna monta hyvää esitystä. Tilaisuus pidettiin MAMKin hienolla kampusalueella, joka on tyylikkäästi saneerattu ja rakennettu Mikkelin vanhalle varuskunta-alueelle.

Tilaisuuden historia alkaa vuodesta 1994, jolloin eri organisaatioiden ihmisistä koostunut suunnitteluryhmä pohti, millä tavoin Mikkelin ammattikorkeakoulun ja sen ympäristötekniikan koulutuksen profiilia voitaisiin nostaa. Suunnitteluryhmään kuului MAMKin edustajien lisäksi silloisen lääninhallituksen edustajia ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen edustajia. Myös sosiaali-ja terveysministeriö ja nykyinen aluehallintavirasto olivat hankkeessa mukana.

Tänä vuonna pidetty ympäristöterveyden alan foorumi oli jo järjestyksessään 20. Tilaisuuteen osallistui noin kaksi sataa osanottajaa alueellisista ja kunnallisista ympäristöterveyden toiminnoista. Vuosien aikana aikana foorumeja on järjestetty eri aiheista, ja tällä kertaa aiheena oli rakennusterveys. Kaksi päivää kestänyt tilaisuus oli täynnä asiantuntevia esitelmiä sekä aiheesta käytävää vilkasta keskustelua.

Teksti: Esko Kukkonen