Terveet tilat 2028: Ajankohtaiset sisäilma-asiat esillä Terveet tilat -foorumissa

Vuoden 2023 Terveet tilat -foorumin puheenvuoroissa korostui tarve jatkaa panostuksia julkisten rakennusten sisäilman laadun parantamiseen sekä sisäilmasta oireilevien tukemiseen. Kymmenvuotisen ohjelmakautensa puolessa välissä oleva Terveet tilat 2028 -ohjelma esitteli tilaisuudessa tuottamiaan oppaita, selvityksiä, tutkimuksia ja hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea julkisia toimijoita ennakoivassa kiinteistönpidossa sekä sisäilmatilanteiden selvittämisessä. Ohjelman laajan yhteistyöverkoston avulla tutkittua tietoa ja Terveet tilat -toimintamallia pyritään levittämään ja jalkauttamaan kuntiin sekä organisaatioihin.

Riittävällä osaamisella ja tutkimustiedon hyödyntämisellä kohti laadukasta sisäilmaa

Tilaisuus jakautui kolmeen teemakokonaisuuteen, joista ensimmäisessä pureuduttiin rakentamiseen ja sisäilman laatuun, toisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja kolmannessa tulevaisuuden sisäilmahaasteisiin. Kuntaministeri Sirpa Paatero nosti päivän aloittaneessa puheenvuorossaan esille kuntien Terveet tilat -verkoston ja yhteistyön merkityksen terveiden tilojen turvaamisessa sekä toivoi, että myös tuleva hallitus jatkaisi toimia sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi.

”Olemme tehneet paljon parantaaksemme julkisten rakennusten sisäilmatilannetta, mutta työtä on jatkettava määrätietoisesti. Hyviä tuloksia on jo saavutettu, mutta pysyvien toimintatapojen muutosten aikaansaaminen vaatii aikaa. Tulevaisuuden kestävät julkiset tilat turvataan tiedolla, taidolla, osaamisella ja yhteistyöllä.”, painotti Paatero.

Päivän aikana puheenvuoroja käyttivät tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen, ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Eila Mäkipää. Asiantuntijaesitelmiä pitämässä olivat emeritusprofessori Olli Seppänen, professori Kari Reijula sekä toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Lisäksi ohjelmassa oli kolme paneelikeskustelua, joista kahdessa ensimmäisessä lavalla keskustelemassa olivat eduskuntaryhmien edustajat. Kansanedustajien paneeleissa ratkaisuja sisäilmakysymyksiin haettiin erityisesti riittävän osaamisen ja tutkimustiedon varmistamisesta. Kolmannessa paneelissa kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat puolestaan pohtivat, minkälaisia haasteita esimerkiksi ilmastonmuutos ja työvoiman väheneminen voivat luoda laadukkaan sisäilman ylläpitämiselle.

Toimintamallin jatkokehittäminen tukee käyttöönottoa kunnissa

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa toteuttavissa ministeriöissä on käynnissä runsaasti toimia ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmisteilla on selvityksiä ja ohjeistuksia, joiden avulla yhtenäistetään tietopohjaa ja tuetaan hyvien käytäntöjen leviämistä kunnissa.

”Suurin osa kuntien budjetista kohdentuu jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan peruspalveluihin. Toiminta tarvitsee terveitä tiloja, jotka ovat joustavia, muunneltavia, monikäyttöisiä ja turvallisia. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kunnissa vahvistetaan rakentamisen ja kiinteistöjen käytön ja ylläpidon prosesseja”, muistutti puheenvuorossaan tiede- ja kulttuuriministeri Honkonen.

Alkaneen vuoden aikana ohjelmassa keskitytään Terveet tilat -toimintamallin jatkokehittämiseen. Syksyllä 2023 valmistuu toimintamallin auditointityökalu, jonka avulla kunnat voivat arvioida ja verrata omia sisäilmatoimiaan Terveet tilat -toimintamallin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin. Viimeistään ensi vuonna ohjelma jalkautuu taas ympäri Suomen tapaamaan kuntia ja muita yhteistyökumppaneita.

Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia toteuttava Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma tekee vuonna 2023 väliarvion etenemisestään. Väliarvioinnin yhteydessä selvitetään myös kuntien sisäilmatilannetta. Ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa.

Ohjelman tavoitteena julkisten rakennusten tervehdyttäminen

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Terveet tilat -ohjelman toteutukseen osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.

Terveet tilat 2028 -ohjelma tuottaa tietoa, ohjeistuksia ja toimintamalleja julkisille toimijoille. Valmistuneet oppaat ja selvitykset ovat vapaasti saatavilla ohjelman nettisivuilla.

Uutinen on julkaistu Terveet tilat 2028 -sivustolla 15.2.2023.