VOCit eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet sisäilmassa

VOCit ovat joukko haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. ISO 16000-6 -standardin mukaan VOCit jaetaan kolmeen luokkaan: erittäin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VVOCit), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC).

Sisäilman VOC-pitoisuus muodostuu monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Miina Juntunen.

– VOC-yhdisteitä eli haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pääsee sisäilmaan sisäympäristön omista lähteistä (esim. rakennus- ja sisustusmateriaaleista ja kalusteista), ihmisen toiminnan seurauksena (esim. ruuanlaitosta, siivous- ja puhdistusaineista, hajusteista) ja myös ulkoilmasta (esim. liikenteen ja teollisuuden päästöt), tutkija Miina Juntunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo.

VOCit voivat suurina pitoisuuksina aiheuttaa terveysvaikutuksia, joista yleisimpiä ovat erilaiset ohimenevät ärsytysoireet esimerkiksi silmissä ja limakalvoilla. Terveysvaikutusten lisäksi VOCit voivat aiheuttaa hajuhaittoja. Hajuista ei voi suoraan kuitenkaan päätellä, että materiaaleista aiheutuisi terveysvaikutuksia. Suomessa ei ole terveysperusteisia ohjearvoja VOCeille, eikä asumisterveysasetuksen toimenpiderajoilla tule Juntusen mukaan arvioida terveysvaikutuksia.

Vuonna 2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos julkaisivat yhteistyönä VOC-katsauksen osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. VOC-yhdisteiden esiintyvyyttä ja pitoisuuksia tarkasteltiin Työterveyslaitokselle vuosina 2010–2019 analysoitaviksi lähetetyistä asuntojen VOC-näytteistä.

– Selvityksen mukaan kaikkien yhdisteiden tavanomaiset pitoisuudet suomalaisten asuntojen sisäilmassa osoittautuivat varsin pieniksi. Näin ollen VOCien aiheuttamat terveysvaikutukset ovat erittäin epätodennäköisiä, Juntunen sanoo.

– Terveysvaikutukset eivät riipu VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta; TVOC-pitoisuuden (kokonaispitoisuus) terveydellistä merkitystä ei voida arvioida tuntematta sen yksittäisiä yhdisteitä, eikä sille siten voida asettaa terveysperusteista raja-arvoa. TVOC-pitoisuutta voidaan kuitenkin käyttää tiettyihin tarkoituksiin, kuten sisäilman laadun yleiseen seurantaan tai mittaamaan kausittaisia vaihteluita.

– 10 vuoden seurantajakson aikana TVOC-pitoisuus on laskenut. Sen saattaa selittää muutokset rakennus- ja sisustusmateriaaleissa ja liikenteen päästöissä sekä kuluttajien käyttämissä siivousaineissa. Lisäksi yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat pääasiassa laskeneet tai pysyneet samalla tasolla, Juntunen kertoo.

VOC-analyysien käyttö ja tulkinta

Kaikissa rakennuksissa on VOC-yhdisteitä. VOC-analyysi voi olla tarpeen, kun selvitetään mahdollisia muutoksia sisäilman laadussa.

Ihmisen altistumista ei voi arvioida pelkän materiaalinäytteen perusteella, vaan tarvitaan ilmanäyte. VOC-ilmanäytteen tulos kertoo, millaista sisäilma on ja mikä tai mitkä yhdisteet aiheuttavat tiloissa poikkeavaa hajua.

Ilmanäyte on asumisterveysasetuksen mukaan otettava oleskeluvyöhykkeeltä tilan tai huoneen keskialueelta, noin 1,1 metrin korkeudelta. Näyte tulee ottaa sellaisesta huoneesta tai oleskelutilasta, joka parhaiten edustaa tutkittavan kemiallisen yhdisteen esiintymistä. Ilmanvaihdon tulisi tilassa vastata altistumisen kannalta tavanomaista tilannetta.

Hanna Hovi.

– Mittausolosuhteet vaikuttavat tulosten arviointiin. Esimerkiksi ilmanvaihdon teho vaikuttaa kääntäen verrannollisesti sisäilman kemiallisten tekijöiden pitoisuuksiin. Tai tavanomaista merkittävästi korkeampi huoneilman lämpötila tai suhteellinen kosteus lisäävät päästöjä, erityisasiantuntija Hanna Hovi Työterveyslaitokselta kertoo.

– Mittaustulokseen vaikuttavat monet asia: remontti ja siivous (erityisesti lattioiden vahaus) näkyvät pitoisuuksissa, ja myös hajusteet, pesuaineet, kosmetiikka, ruuat, ruuanlaitto ja juomat voivat näkyä sisäilman VOC-pitoisuuksissa.

Hovi painottaa, että tuloksia tulkittaessa tulee tietää, millaisesta näytteestä on kyse: ilmanäytteestä, pintaemissionäytteestä, kokonaisemissionäytteestä vai materiaalinäytteestä. ISO 16000-6 -standardin mukaan yhdisteiden pitoisuudet tulee määrittää yhdisteiden omalla vasteella, mutta aina se ei ole mahdollista. Tuloksia tulkittaessa tuleekin siis tietää, onko tulokset laskettu yhdisteen omalla vasteella vai tolueeniekvivalenttina.

Hovi korostaa, että VOC-näytteitä ei voi käyttää mikrobivaurion selvittämiseen.

– Mikrobit tuottavat sisäilmaan erilaisia VOC-yhdisteitä, mutta samoja yhdisteitä voi haihtua materiaalista myös kostumisen seurauksena tai jos materiaali on uutta. Tilassa voi olla myös hajua, vaikka VOC-pitoisuus olisi matala.

Miten jatkuvatoimiset TVOC-mittalaitteet soveltuvat sisäilman laadun arviointiin?

Jatkuvatoimisilla mittalaitteilla saadaan suuntaa antavaa tietoa sisäilman epäpuhtauspitoisuuksista ja pitoisuuksissa tapahtuvista muutoksista.

Jatkuvatoimisilla mittalaitteilla voidaan mitata TVOC-pitoisuuksia valitulla aikavälillä. Sensoritekniikka mahdollistaa hetkellisten pitoisuusvaihteluiden havaitsemisen sekä pitkän aikavälin seurannan. Laitteiden käyttäminen on edullista ja helppoa.

Tuomas Alapieti.

– Jatkuvatoimisia mittalaitteita voidaan hyödyntää esim. pitoisuustasojen päivittäisen vaihtelun ja korkeimpien pitoisuuksien havainnoinnissa ja tunnistaa kohteita, jotka edellyttävät tarkempaa tutkimusta. Lisäksi useilla mittalaitteilla voidaan selvittää, millaisia pitoisuuseroja rakennuksen eri puolilla on, tutkija Tuomas Alapieti Aalto-yliopistolta kertoo.

– Mittalaitteiden avulla saadaan yhtäaikaisesti tietoa paitsi TVOC-pitoisuuksista myös muista sisäympäristön parametreistä. Ja tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmanvaihdon toiminnan arvioimisessa. Lisäksi mittalaitevalmistajalla saattaa olla kokemukseen perustuvaa tietoa, jota voidaan hyödyntää tulosten tulkinnassa.

Alapieti tähdentää, että tällä hetkellä jatkuvatoimiset mittalaitteet eivät kuitenkaan sovellu sisäilman absoluuttisen TVOC-pitoisuuden mittaamiseen.

– Tuloksia ei niin ikään voida käyttää suoraan terveyshaittojen tai emissiolähteiden arviointiin, koska pitoisuuksien vertailu standardimenetelmän mukaisiin raja-arvoihin on haastavaa, ilmassa olevista yhdisteistä ei ole tarkempaa tietoa ja kohonneet pitoisuudet vaativat aina lisäselvityksiä.

Lue lisää:

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmassa -webinaari, Sisäilmayhdistys 4.10.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa: Pitoisuustasot, yleisimmät yhdisteet ja terveysvaikutukset

Työterveyslaitos: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä: Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset

Asumisterveysasetus 545/2015

Teksti: Anna Merikari
Artikkelikuva: iStock