Laki- ja asetusehdotukset uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille

Ympäristöministeriö on lähettänyt maaliskuun puolivälissä lausuntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakennuksiin EU:n EPBD direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Tällä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella säädetään lähes nollaenergiarakennuksiin siirtymisestä uudisrakennuksissa, täsmennetään siirtymisen aikataulu ja annetaan puitteet tarkemmalle asetuksilla tapahtuvalle sääntelylle. Energiatehokkuuden määrittämistä koskevat tekniset säädökset annetaan asetuksina, joista järjestetään oma lausuntokierroksensa tulevana syksynä.

Tavoitteena on, että lainmuutos ja asetukset saataisiin voimaan vuoden 2017 alussa, ja uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimukset tulisivat sovellettaviksi vuoden 2018 alusta vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Tämä aikataulu toteuttaa EU-direktiivin aikataulun siitä, että uudet rakennukset ovat entistä energiatehokkaampia vuoden 2020 loppuun mennessä. Lausuntoaika jatkuu toukokuun puoliväliin saakka.

Näiden ehdotettujen muutosten merkitys on suuri myös sisäilmaston laadun kannalta. Ministeriön edustajat ovat ehdotuksen esittelyssä julkisesti korostaneet, että energiansäästön tulisi tapahtua sisäilmaston laadusta tinkimättä. Käytännössä tämän toteutuminen on kuitenkin vaativaa. Ehdotuksiin tulemme palamaan varmasti kevään aikana.  

Ympäristöministeriön puolelta korostetaan, että uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa samalla energiaomavaraisuutta. ”Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maailman tulisi olla päästöneutraali vuosisadan toisella puoliskolla, ja rakentamisessa siihen tähtääviä ratkaisuja tehdään nyt”, painottaa lakia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. ”Rakennusten terveellisyys on määräysten lähtökohta, sisäilman laadusta ei tingitä jatkossakaan”, hän painottaa.

Lakiehdotusta on ministeriön mukaan valmisteltu yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 14.3.–13.5.2016.

Samalla maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetään myös tehtäväksi Euroopan komission edellyttämät olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta koskevat täsmennykset, jotka eivät liity lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseen tai vaikuta korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten tasoon.

Näin tehdyllä esityksellä ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla muutettaisiin lakia kahdesta eri syystä:

1) siirtymiseksi uusissa rakennuksissa lähes nollaenergiarakennuksiin;

2) komission Suomelle tietopyynnössään esille tuomiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kannalta kansallisen täytäntöönpanon eräiden kohtien täsmentämiseksi olemassa olevien rakennusten osalta.

Asetusluonnokset perusteluineen tullaan vielä lähettämään lausunnoille erikseen myöhemmin tänä vuonna. Myös asetusluonnoksista voi haluttaessa antaa kommentteja jo tässä vaiheessa. Lausunnoissa pyydetään selkeästi jakamaan erikseen hallituksen esitystä koskeva lausunto sekä eri asetusluonnoksia koskevat kommentit.

Ympäristöministeriön lähettämä lausuntopyyntö sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista sekä luonnoksen ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen energiatehokkuudesta sekä luonnoksen ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta .

Lisätietoja antavat:

rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, p. 0295 250 127, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ehdotukset löytyvät sivulta:  www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista