Millaista tukea psykologi voi antaa sisäilmaongelmassa?

”Mitä ihmettä? Hulluinako meitä pidetään?”, saatetaan ajatella työyhteisössä, jossa psykologi on mukana sisäilma-asioissa. Se on varsin yleinen ajatus muissakin tilanteissa, joissa psykologi kohdataan ensimmäisen kerran eikä hänen laaja tehtäväkenttänsä ole entuudestaan tuttu.

Työterveyspsykologin osallistuminen työpaikan toimintaan ja tilaisuuksiin ei ole merkki siitä, että asiat ovat erityisen huonosti, vaan siitä, että asiat halutaan hoitaa hyvin. Työterveyspsykologi on psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnan asiantuntija, joka tarkastelee ilmiöitä paitsi yksilön näkökulmasta, myös työyhteisön, johdon ja organisaation tasoilla.

Psykososiaaliset tekijät vaikuttavat sisäilman kokemiseen

Sisäilman kokemiseen vaikuttaa rakennuksen olosuhteiden lisäksi myös se, miten työssä ja työpaikalla jaksetaan ja viihdytään, millainen luottamus työpaikalla vallitsee ja miten hyvin sisäilma-asioista viestitään.

Sisäilmaongelmatilanteet nostavat esille myös työyhteisön erilaisuuden – osa työntekijöistä voi oireilla, osa ei, ja työyhteisö saattaa jakautua. Tilanteisiin liittyy usein väliaikaisia tilajärjestelyjä, jotka vaikuttavat väistämättä työntekijöiden ja esimiehen arkeen.

Mitä psykologi voi tehdä?

Psykologi voi toimia sisäilmaongelmatilanteessa usealla tavalla. Hän voi esimerkiksi tukea esimiestä haastavassa tilanteessa. Psykologilla on myös osaamista tutkia sisäilmaongelmatilanteeseen vaikuttavia psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja etsiä niihin ratkaisuja yhdessä työyhteisön kanssa.

Sisäilmasta oireilevan asiakkaan kanssa psykologi työskentelee tukien asiakasta tekemään terveytensä ja jaksamisensa kannalta hyviä, omien arvojen ja tavoitteiden mukaisia valintoja pyrkien lisäämään hallinnan tunnetta ja keinoja muun muassa oireiden ja elämäntilanteen suhteen.

Psykologi voi myös tukea moniammatillisen sisäilmaryhmän toimintaa. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on viime kädessä moniammatillinen ponnistus, jossa monipuolinen osaaminen ja useat näkökulmat ovat tärkeitä. Sisäilmaryhmässä psykologi voi auttaa konkretisoimaan ryhmän toiminnan tavoitteita ja selkeyttämään ryhmän eri toimijoiden rooleja sekä auttaa ongelmatilanteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden jäsentämisessä.

Sisäilmaan liittyvässä viestinnässä olennaista on työyhteisöä osallistava, avoin vuorovaikutus ja lupa käsitellä tilanteeseen liittyviä tunteita ja huolia. Psykologi voi olla mukana pohtimassa viestintää tai osallistua siihen yhtenä asiantuntijana.

Mitä toivon työterveyspsykologina työpaikoilta?

Organisaatioissa tulisi ylläpitää avointa ja asiallista keskustelukulttuuria ja puuttua ripeästi työn liialliseen kuormittavuuteen ja epäkohtiin, oli sisäilmaongelmaa tai ei. Organisaatio voi varautua sisäilmaongelmien ratkaisuun luomalla hyviä toimintamalleja. Se auttaa sekä työntekijöitä että johdon edustajia tarttumaan havaitsemiinsa sisäilmatilanteisiin oikealla tavalla oikeaan aikaan.

Kuten monessa muussakin asiassa, ennaltaehkäisy sekä jatkuva hyvien käytäntöjen ylläpitäminen ovat tehokkaimpia tapoja edistää työntekijöiden selviytymiskykyä haastavissa tilanteissa ja estää ongelmatilanteiden syntymistä.

Blogi on julkaistu Työterveyslaitoksen verkkosivulla 10.9.2020.

Lisätietoja: Työterveyslaitoksen sisäilmasivut

Kirjoittaja:

TAINA KINNARI

Erityisasiantuntija, Työterveyslaitos