RYM sisäympäristöohjelma sai myönteisen tieteellisen arvioinnin

Professori Kari Reijulan johtama asiantuntijaryhmä arvioi viime vuoden lopulla RYM – Sisäympäristöohjelman tutkimusohjelman ja -hankkeiden tieteellisen tason. Ryhmän arvio on voittopuolisesti myönteinen, vaikka eri osaprojektit saivat myös kriittisiä arvioita.

Reijulan lisäksi akateemiseen arviointiryhmään kuuluivat ilmanvaihtotekniikan professori Francis Allard La Rochellen yliopistosta Ranskasta, arkkitehti ja lääkäri Göran Lindahl Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta Ruotsista ja dosentti Ari Pennanen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Ryhmä antoi arvionsa tammikuun lopussa.

Arvioinnissa todetaan, että projektin lyhyt kestoaika asetti kovia vaatimuksia tutkimukselle ja etenkin sen julkaisuille. Julkaisut, joita oli sinällään runsaasti, painottuivat siksi kongressiesitelmiin ja vastaaviin. Vertaisarvioituja tieteellisten lehtien artikkeleita oli kireän aikataulun vuoksi vähemmän kuin olisi toivonut, todettiin arviossa. Myös projektissa suoritettujen tutkintojen määrä painottuu alempiin kandidaatin – ja maisterin tutkintoihin. Tohtorintutkintoja oli vain yksi ja se käsitteli psykologiaa.  

– Sisäympäristö-ohjelmalla oli kova tavoite tuottaa tieteellisesti käänteentekevää tietoa, jota voidaan hyödyntää kansainvälistä menestystä tavoittelevien yritysten liiketoiminnassa. Meidän tehtävänämme oli arvioida tehdyn tutkimustyön tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja merkitystä, Kari Reijula toteaa.

Tätä tieteellistä arviointia on osaltaan kiirehtinyt koko SHOK -järjestelmään kohdistuvat kehitystarpeet. Niistä keskeisimmät liittyvät strategisen tutkimuksen poikkitieteellisyyteen ja ambitiotasoon sekä globaaliin verkottumiseen.

– Oikotietä huippututkimukseen ei ole. Vaaditaan kurinalaista ja kunnianhimoista tutkimustyötä. Sen onnistumista ei voi mitata vain tieteellisten julkaisujen ja artikkelien tai opinnäytteiden määrällä, vaan avainasemassa on tutkimustulosten vaikuttavuus ja edelläkävijyys, Reijula korostaa.

Julkaistun arvion mukaan näin laajalla alueella, kuin Sisäympäristö-ohjelmassa oli, on vaikea saavuttaa nopeasti sellaista tulosta, joka antaisi tuotekehitykselle ja yritysten tarpeille laajalti uutta tieteellisesti kestävää tieteellistä perustaa. Tältä osin hanketta on kuitenkin pidettävä tyydyttävänä, todetaan arviossa. Ohjelmassa tuotiin esille monia uusia näkökohtia varsinkin kestävän kehityksen näkökulmasta, erityisesti WP 4 :ssä esille tuotu ” Human and Green” näkökulma sai erittäin myönteisen arvion.

Budjetiltaan yli 20 miljoonan euron Sisäympäristö-ohjelmassa on mukana 26 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Nelivuotisen ohjelman viimeinen vuosi on käynnistymässä. Asiantuntijaryhmän arvio tulee varmasti vaikuttamaan siihen, mihin tutkimusresursseja tullaan suuntaamaan ohjelman loppusuoralla.

– Kaiken keskiössä tulee olla ihminen ja se, miten hän kokee sisäympäristön. Tästä “evidence based” -tutkimusotteesta on Sisäympäristö-ohjelmassa saatu uusia, innostavia näkökulmia, toteaa Reijula tähänastisen arviointityönsä pohjalta.

Arvio tulee kokonaisuudessaan olemaan englanninkielisenä luettavissa RYM sivuilta. www.rym.fi

RYM- Sisäympäristöhanketta esitellään tarkemmin ensi kuun Sisäilmastoseminaarissa.

Teksti: Esko Kukkonen

Lisätietoja: http://rym.fi/